Buzz News

‘แลคตาซอย’แต่งตั้งผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขายคนใหม่

นางสาวมัลลิกา จิรพัฒนกุล ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท แลคตาซอย จำกัด

บริษัท แลคตาซอย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มนมถั่วเหลืองแลคตาซอย ประกาศแต่งตั้ง นางสาวมัลลิกา จิรพัฒนกุล ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขาย โดยมีผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อเสริมศักยภาพการบริหารงานให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย และรองรับแผนการขยายธุรกิจ

นางสาวมัลลิกา จิรพัฒนกุล ถือเป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของแลคตาซอย โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท ด้าน Business Systems จากมหาวิทยาลัย Monash ประเทศออสเตรเลีย จากนั้นได้สั่งสมประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับบริษัทข้ามชาติ ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งภาคการเงินการธนาคาร ภาคธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม และภาคธุรกิจพลังงาน

ต่อมาในปี 2551 ได้เริ่มนำความรู้เข้ามาต่อยอดธุรกิจของครอบครัว โดยศึกษากระบวนการทำธุรกิจทุกด้านอย่างเจาะลึก ตั้งแต่ระบบบัญชี วิเคราะห์ข้อมูลการขาย กำกับดูแลการทำงานของคลังสินค้า พัฒนาทีมงานตรวจสอบ งานบริหารยานยนต์ จัดทำระบบมาตรฐาน และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านต่างๆ รวมทั้งวางแผนกลยุทธ์การขาย บริหารยอดขายและเป้าหมายการขายของแลคตาซอย

ด้วยประสบการณ์การทำธุรกิจที่สั่งสมมากว่า 20 ปี ประกอบกับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน บุคลากร และวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดี จึงเชื่อมั่นว่านางสาวมัลลิกาจะสามารถสร้างการเติบโตให้กับแลคตาซอย ตลอดจนดึงศักยภาพของทีมงานทุกฝ่าย ให้ร่วมกันผลักดันองค์กรเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายในการขยายธุรกิจได้สำเร็จ

Add Friend Follow
อรวรรณ หอยจันทร์