ดูหนังออนไลน์
Politics

‘บิ๊กตู่’ ยันงบความมั่นคงจำเป็น! รับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ

“นายกรัฐมนตรี” แจงจัดทำงบประมาณปี 63 สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ พร้อมรับมือความผันผวนเศรษฐกิจโลก ยันงบความมั่นคงจำเป็น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ (17 ต.ค.) ที่ประชุมให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหมไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ด้วยคะแนน 376 คะแนน จากนั้นได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลุกขึ้นชี้แจงการจัดทำงบประมาณปี 2563 ว่า รัฐบาลจัดทำงบประมาณวงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทการพัฒนาตั้งแต่ปี 2561-2580 และการพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาที่มั่นคง ยั่งยืน ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตลอดจนดูแลและเตรียมพร้อมการรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก เพราะในช่วงครึ่งปีหลังเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลงจากมาตรการกีดกันทางการค้า รัฐบาลจึงต้องบริหารเงินคงคลังให้เหมาะสม โดยมีเป้าหมายจะพัฒนาให้เป็นประเทศที่ประชากรมีรายได้สูงขึ้น ซึ่งเศรษฐกิจในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัว 3.0% ถึง 4.0% โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวตามการเร่งเบิกจ่าย โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และการใช้จ่ายภาครัฐและภาคครัวเรือนขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณ

ส่วนงบประมาณด้านความมั่นคงที่จัดสรร 428,190.6 ล้านบาท คิดเป็นวงเงิน 13.4% ของงบประมาณ โดยแบ่งตามแผนงานเช่น ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความมั่นคง สถาบันหลักของชาติ 5,351.9 ล้านบาท ด้านรักษาความสงบภายในประเทศ 34,774.2 ล้านบาท การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 10,865.5 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ใช้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม และเสริมสร้างศักยภาพพื้นที่จังหวัดโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นกรอบแนวทางดำเนินงานให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

“ขณะเดียวกันจัดสรรงบประมาณพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 88,718.4 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาระบบป้องกันประเทศให้มีความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบและปรับปรุงสวัสดิการของกำลังพลทุกระดับให้มีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งยังจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและจำนวน 15,324.4 ล้านบาท” นายกรัฐมนตรี กล่าว

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้จัดสรรงบ ประมาณตามยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 380,803.1 ล้านบาท คิดเป็น 11.9% ของวงเงินงบประมาณ เพื่อการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

“การจัดทำงบประมาณครั้งนี้ จัดสรรงบประมาณเป็นค่าดำเนินการภาครัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบประจำเช่นเงินเดือนข้าราชการ 431,336.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13.5% ของวงเงินงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการภาครัฐวงเงิน 504,689.3 ล้ายบาท คิดเป็น 15.8% ของวงเงินงบประมาณ” นายกรัฐมนตรี กล่าว

The Bangkok Insight Editorial Team