Economics

‘ก.ล.ต.’ แจ้งวันที่ 4-5 พ.ย. ตลาดหุ้นทำการปกติ

“ก.ล.ต.” กำหนดให้วันที่ 4-5 พ.ย. เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยผ่านเอกสารเผยแพร่ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันจันทร์ที่ 4 และวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี โดยให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุด นั้น

ก.ล.ต. พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดให้ช่วงวันดังกล่าวเป็นวันทำการตามปกติของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชนและภาคธุรกิจในตลาดทุน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team