CSR

‘ทีเอพี’ ยกระดับการศึกษา ผ่านกลยุทธ์ ‘Brewing a Better World’

กลุ่มบริษัททีเอพี เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงงาน ภายใต้กลยุทธ์ “Brewing a Better World” มอบทุนน้ำใจทีเอพีให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีความประพฤติและผลการเรียนที่ดี เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชนให้สามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยไม่ต้องชดใช้ทุน และมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 36 เครื่อง และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลและสนับสนุนเทคโนโลยีสำหรับการศึกษาของเยาวชน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันต่อยุค

นางสาววลี เกียรติพงษ์พันธ์ ผู้จัดการการสื่อสารและพัฒนาความยั่งยืน กลุ่มบริษัททีเอพี กล่าวว่า ในฐานะองค์กร ไฮเนเก้น ได้ยืนหยัดในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ แนวทางการทำงาน และชุมชนโดยรอบโรงงานผ่าน Brewing a Better World นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งนโยบายนี้ได้ส่งต่อมายังกลุ่มบริษัททีเอพี ที่เชื่อว่าการศึกษาเป็นต้นทุนที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิต และเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชุมชนให้เติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเติบโตไปพร้อมกับชุมชน เป็นเป้าหมายหลักของกลุ่มบริษัททีเอพี ภายใต้กรอบการทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ทั้งต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน โดยสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชุมชน ที่ถึงแม้อาจใช้เวลากว่าจะเห็นผล แต่การเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้ จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชุมชนในระยะยาว เป็นแนวทางการทำ Sustainability แบบป้องกันมากกว่าการบรรเทาไปทีละปัญหา

ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทีเอพี เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 9 ปีที่แล้ว ผ่านโครงการ “ทุนน้ำใจทีเอพี” ที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2554 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่อาศัยและศึกษาอยู่ในพื้นที่โดยรอบโรงงาน และมีผลการเรียนรวมถึงความประพฤติที่ดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้ศึกษาต่อ โดยไม่ต้องชดใช้ทุน ซึ่งตลอดระยะเวลา 9 ปี ทีเอพีมอบทุนการศึกษารวมกว่า 600 ทุน โดยเยาวชนจากโครงการที่สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพดังที่พวกเขาใฝ่ฝัน และกลับไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้

อย่างไรก็ตาม หากมอบทุนการศึกษาอย่างเดียว แต่อุปกรณ์การศึกษาในโรงเรียนยังขาดแคลน นักเรียนก็จะเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่ ปีนี้ กลุ่มบริษัททีเอพีจึงหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาการศึกษาให้รอบด้านมากขึ้น ด้วยการมอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั้งหมด 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนวัดลากค้อน โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.บ.ต.ไทรใหญ่ รวมทั้งหมด 36 เครื่อง เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลของเยาวชน และสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชน

นอกจากการมอบคอมพิวเตอร์แล้ว กลุ่มบริษัททีเอพียังได้จัดทำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยการมอบเก้าอี้และพัดลมติดผนังให้แก่โรงเรียนวัดลากค้อน และในอนาคต ทางกลุ่มบริษัททีเอพีอาจมีการแบ่งปันข้อมูลความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มาสู่นักเรียน โดยนำพนักงานของบริษัทมาร่วมสอนและแนะนำเรื่องต่างๆ พร้อมส่งต่อองค์ความรู้สู่ชุมชนต่อไป

นายอนิรุทธิ์ เนตรวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลากค้อน กล่าวถึงความสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการศึกษาว่า หลักสูตรการศึกษาทุกวันนี้ จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สามารถรองรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โปรแกรมประยุกต์ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ นอกเหนือจากการค้นคว้าผ่านหนังสือในห้องสมุดเพียงอย่างเดียว ซึ่งตามหลักสูตรปัจจุบัน เยาวชนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องสามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศได้อย่างคล่องแคล่ว ดังนั้นคอมพิวเตอร์ที่ได้รับครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล และสนับสนุนเทคโนโลยีสำหรับการศึกษาของเยาวชน

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT