CSR

เปิดศูนย์การเรียนรู้เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ

เพราะ “น้ำ” เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ทั้งในการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการรักษาแหล่งน้ำให้สะอาดเพื่อให้ลูกหลานมีใช้ในอนาคตจึงเป็นสิ่งสำคัญ

เนสท์เล่ เพียวไลฟ์

ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ จึงจับมือกับพันธมิตรอย่าง WWF ประเทศไทย เปิดศูนย์การเรียนรู้ “โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ” แห่งแรกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนสาคลีวิทยา เพื่อปลูกจิตสำนึกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องของการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรน้ำบริเวณชุมชนอย่างยั่งยืน

ลูก้า คิโอด้า ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่าได้ริเริ่มโครงการ “เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ”  ที่ร่วมมือกับ WWF ประเทศไทย จัดขึ้นตั้งแต่ ปี 2558 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำรอบๆ โรงเรียนแก่นักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งพัฒนาคนรุ่นใหม่ในการเป็นผู้พิทักษ์น้ำ

เนสท์เล่
ลูก้า คิโอด้า

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ ได้ต่อยอดโครงการฯ จากโรงเรียนสู่ชุมชนด้วยการเปิดศูนย์การเรียนรู้ “โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเรื่องการอนุรักษ์น้ำในโรงเรียนชุมชน เพราะเห็นว่าโรงเรียนชุมชนเป็นศูนย์กลางสำคัญในการส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำให้กับคนในชุมชนในวันนี้และอนาคต

พร้อมถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเยี่ยมชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในเรื่องการอนุรักษ์แหล่งน้ำตั้งแต่แหล่งกำเนิดของน้ำไปจนถึงการดูแลคุณภาพน้ำ

เยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ ผู้อำนวยการ  WWF-ประเทศไทย กล่าวว่าได้ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตั้งแต่เริ่มต้นทำโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ จนถึงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ “โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ” ในวันนี้ นับเป็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมในการสร้างต้นแบบด้านจิตสำนึกเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และถ่ายทอดไว้ให้คนรุ่นหลังได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้ในอนาคต สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

เนสท์เล่ เพียวไลฟ์

ภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ แบ่งออกเป็น 4 สถานี ได้แก่

สถานีที่ 1 “น้ำจืดอยู่หนใด”  เป็นสถานีที่ให้ความรู้เรื่องของต้นกำเนิดของแหล่งน้ำจืด

สถานีที่ 2 “อดีต ปัจจุบัน คลองขนมจีนสายน้ำแห่งชีวิต” เป็นการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของคลองขนมจีน

สถานีที่ 3 โซ่อาหาร และสายใย ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่มีคุณภาพ

สถานีที่ 4 โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักต่อหน้าที่ของการดูแลสายน้ำเพื่อปลูกจิตสำนึกของเยาวชนและคนทั่วไปให้หันมาอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight