Politics

‘กกต.’ ประกาศให้วันที่ 23 ต.ค.เป็นวันเลือกตั้งนครปฐมเขต 5

“กกต.” มีมติกำหนดให้วันที่ 23 ต.ค. 62 เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส.นครปฐม เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พร้อมเปิดรับสมัคร 30 ก.ย.-4 ต.ค.นี้

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 และกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งในวันจันทร์ที่ 30 กันยายนถึงวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

ทั้งนี้ การที่ กกต.เป็นวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันหยุดที่ กกต.สามารถจัดการเลือกตั้งได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด เพราะ กกต.ต้องจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่ที่ประชาชนสะดวกในการตรวจสอบก่อนวันเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 25 วัน ตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

สำหรับพรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งใดต้องมีสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในจังหวัดนั้น โดยการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง เมื่อมีการเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่างจากสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้งใด พรรคการเมืองต้องสรรหาจากผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และการสรรหาให้ดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้น และให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาตามแบบที่สำนักงาน กกต.กำหนด

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้คำนวณจากที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน 1,500,000 บาท ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง ขณะที่ การหาเสียงเลือกตั้งให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 68 (2)

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team