CSR

36 ผู้ประกอบการ ผนึกกำลังภาครัฐ ‘เก็บขยะชายหาด’ ระยอง

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จับมือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และบ้านฉาง จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล จังหวัดระยอง ประจำปี 2562 มุ่งสร้างจิตสำนึกขยะคือทรัพยากร เพื่อการทิ้งขยะอย่างถูกที่ และคัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ รวมพลังจิตอาสากว่า 4,500 คน เก็บขยะชายหาดและนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ขยะพลาสติก แก้ว และโลหะที่เก็บได้จะถูกคัดแยกนำไปรีไซเคิล ส่วนขยะทั่วไปจะเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานหรือหมักเป็นแก๊สและปุ๋ยเพื่อการเกษตรต่อไป ภายในงานยังมีนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกและบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง มุ่งแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน

วันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล หรือ International Coastal Cleanup ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเก็บขยะชาดหาดพร้อมกันทั่วโลก สำหรับประเทศไทย ในปีนี้ได้มีกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ตลอดระยะทางกว่า 15.1 กิโลเมตร ณ บริเวณชายหาดแสงจันทร์-แหลมเจริญ อำเภอเมือง และบริเวณหาดน้ำริน-หาดพยูน-หาดพลา อำเภอบ้านฉาง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระยอง ภายใต้เคมเปญ #PullingOurWeight ซึ่งหมายถึงการรวบรวมปริมาณขยะที่หลุดรอดสู่ท้องทะเลกลับคืนมาเข้าสู่วงจรการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมและครบวงจร

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า รัฐบาลตระหนัก และให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาขยะในทะเล โดยการขับเคลื่อนในระดับอาเซียน ที่ได้ผลักดันให้เกิดปฏิญญากรุงเทพ 2019 เรื่องการแก้ไขปัญหาขยะทะเลร่วมกันในอาเซียน 10 ประเทศ และโรดแมพการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ

“อย่างไรก็ดีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเป็นภารกิจที่ใหญ่เกินกว่าหน่วยงานใดจะสามารถจัดการได้เพียงลำพัง จึงต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน กิจกรรมในวันนี้เป็นที่น่าชื่นชมโดยเฉพาะการนำขยะที่เก็บได้ไปรีไซเคิลตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน สอดคล้องกับโรดแมพการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ที่ต้องการจะนำพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 100% ภายในปี พ.ศ. 2570 ถ้าหากเราสามารถขยายผลให้ต่อเนื่องได้ก็จะส่งผลดีต่อทั้งสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะพลาสติกในทะเล ขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนไปพร้อม ๆ กัน”

ดร. สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่รวมตัวกันทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชายฝั่งทะเล และช่วยสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะเพื่อหมุนเวียนใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะในทะเลของประเทศ

ระยอง ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทั้งยังเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยม ระยองมีปริมาณขยะทั้งจังหวัดต่อเดือนเฉลี่ย 30,000 ตัน คิดเป็นขยะพลาสติกประมาณ 9,000 ตัน จึงมีความสำคัญอย่างมากที่ทุกฝ่ายต้องร่วมด้วยช่วยกันคัดแยกและบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ขยะหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมและชายหาดต่าง ๆ

ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า กิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัดด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางระยองโมเดลที่มีเป้าหมายจะทำให้ขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ได้หมดโดยไม่มีขยะพลาสติกไปหลุมฝังกลบเลยภายใน 5 ปี

ภายในงานปีนี้ ยังมีนิทรรศการให้ความรู้ในหัวข้อ “ความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน : ความสำเร็จในการจัดการขยะของชุมชนระยอง” จัดแสดงโครงการนำขยะกลับมาใช้ให้เกิดคุณค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

ตลอด 16 ปี ของกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการ หน่วยงาน และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเพิ่มขึ้นทุกปี สามารถเก็บขยะได้แล้วกว่า 8 แสนชิ้น รวมน้ำหนักทั้งสิ้นกว่า 89,000 กิโลกรัม โดยข้อมูลของขยะที่เก็บได้จะถูกส่งไปยังองค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล (Ocean Conservancy) ในสหรัฐ เพื่อรวมกับประเทศอื่น ๆ หาแนวทางการแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน

36 องค์กรร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล จังหวัดระยอง

 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
 • กลุ่มบริษัท โกลว์
 • กลุ่มบริษัทโซลเวย์
 • กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
 • กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี
 • บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยานอู่ตะเภา
 • บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
 • บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด
 • บริษัท เซกิซุย สเปเชียลตี้ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด และ บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
 • บริษัท ไทยอาซาอีเคมีภัณฑ์ จำกัด
 • บริษัท บางกอกโคเจเนอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
 • บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
 • บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด 
 • บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด
 • บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด
 • บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด
 • บริษัท อินนิออส สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อิฮารานิกเกอิ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอดับบลิวเจ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
 • บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด 
 • บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด 
 • บริษัท เอ็น-เอส สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด
 • บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะสถิติประยุกต์

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team