General

กระทรวงทรัพย์ฯ ลงพื้นที่น้ำท่วมศรีสะเกษ เร่งช่วยเขตประสบภัยอื่น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ร่วมติดตามการช่วยอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยในที่ต่างๆ

วันนี้ (21 ก.ย.) นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนายวิเวช  สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ในฐานะผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางร่วมกับคณะของนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่เทศบาลตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย และบ้านหัวสะพาน ตำบลโนนสังข์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ยังได้มีการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ กำหนดแผนช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลด นอกเหนือจากการมอบถุงยังชีพ การติดตามประสานงานเพื่อเตรียมน้ำต้นทุนสำหรับการเกษตรหลังน้ำลด และเตรียมแผนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในระยะยาว ร่วมติดตามความพร้อมของพื้นที่โครงการฝายน้ำล้นห้วยทา บ้านพะแนง หมู่ที่ 2 ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่จะช่วยสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ต่อไป

นายอธิวัฒน์ กล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำได้รวบรวมกำลังเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่  ซึ่งในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด12 นิ้ว เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังในชุมชน ที่ส่งผลกระทบกับ 14 หมู่บ้าน ในเขตอำเภอยางชุมน้อย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ในพื้นที่บ้านผึ้ง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 4 หมู่บ้าน

ที่่ผ่านมา กรมทรัพยากรน้ำได้เข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน  1,000 ขวด แจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดลําปาง สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำขนาด  6,000 ลิตร จํานวน 2 คัน สนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อสูบระบายน้ำท่วมขัง และฉีดล้างทําความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลด

นอกจากนี้ ยังติดตั้งศูนย์เฉพาะกิจส่วนหน้า กรมทรัพยากรน้ำ (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 4 5 6 และ 11) เพื่อแจกจ่ายน้ำสะอาดให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 2,276 ครัวเรือน คิดเป็น 8,260 คน นอกเหนือจากการจัดรถบริการรับส่งประชาชนข้ามเขตน้ำท่วมขังสูงตามคำร้องขอจากประชาชนด้วย

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team