General

ไทยขอเสียงสนับสนุน เลือกเป็นกรรมการมรดกโลก พ.ย.นี้

คณะผู้แทนไทย นำโดยสถานเอกอัคราชทูตไทย ประจำกรุงปารีสฝรั่งเศส สำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก ผู้แทนสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมจัดงานเลี้ยงรับรองที่อาคารยูเนสโก เพื่อย้ำเตือนถึงการที่ไทยลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริการยูเนสโก และกรรมการมรดกโลก ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ในฐานะหัวหน้าคณะผู้เเทนไทยสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก วาระปี 2562 – 2566 กล่าวว่า การคัดเลือกกรรมการมรดกโลก จะดำเนินการคัดเลือกจากรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎการดำเนินงานสำหรับการประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก โดยการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการมรดกโลก เพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระลง จะจัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี ในการประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกสมัยสามัญ ราวเดือนพฤศจิกายน

สำหรับการประชุมฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 22 เบื้องต้นกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายนนี้ และจะมีการคัดเลือกกรรมการมรดกโลกทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจำนวน 9 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ ไทยเข้าร่วมเป็นรัฐภาคีสมาชิกในอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2530 โดยมีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามอนุสัญญาฯ และขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อกำกับ และดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก รวมถึงพิจารณาเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติเพื่อบรรจุไว้ในบัญชีมรดกโลก ผ่านคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก

ที่ผ่านมา ไทยเคยดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการมรดกโลกมา 3 สมัย โดยสมัยที่ 1 ระหว่างปี 2532 – 2538  สมัยที่ 2 ปี 2540-2546 และสมัยที่ 3 ปี 2552-2556 ซึ่งการขอเสียงสนับสนุนในครั้งนี้ คณะผู้แทนไทยหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการลงคะแนนดังกล่าว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team