PR News

‘สกพอ.’ ร่วมพัฒนาศักยภาพ-สร้างเครือข่ายระยอง

วันนี้ (17 ก.ย.) นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทของหัวหน้าหน่วยงานในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ภายในกิจกรรมการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการบริหารงานให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำองค์กรภาคเอกชน จังหวัดระยอง

การอบรมครั้งนี้ั จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน อาทิ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ได้รับทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของอีอีซี และสร้างเครือข่ายการส่งเสริมโครงการอีอีซีในพื้นที่ ต่อไป ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team