CSR

‘เรียนรู้ เล่น เลอะ’นอกห้องเรียน

บรีส

จากการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองตระหนักดีว่า “การเล่น” มีผลต่อพัฒนาการของเด็ก โดย  98% เห็นด้วยว่า การเล่นเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะสำคัญในชีวิต และ 93% ของผู้ปกครองยังเชื่อว่า เด็กๆ จะไม่ได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน หากไม่ได้เล่น

ผลสำรวจที่ได้สอดรับกับการดำเนินงานของ “บรีส” ตลอดเวลาเกือบ 15 ปีที่ผ่านมา ที่สนับสนุนให้เด็กๆ ออกไปเล่นนอกบ้าน เพราะเชื่อว่าการเล่นนอกบ้านจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ ได้ดี แม้ว่าการเล่นจะตามมาด้วยความเลอะ แต่ก็มีประสบการณ์และพัฒนาการต่างๆ เพิ่มขึ้น

จณัญญา เมฆวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาตลาด ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า บรีส ได้จัดกิจกรรม Outdoor Classroom Day เรียนรู้ เล่น เลอะ เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน มุ่งเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะต่างๆ ผ่านการเล่น และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ในขณะที่ผู้ปกครองก็ไม่ต้องกังวลกับคราบเลอะสกปรกที่จะเกิดขึ้นกับเสื้อผ้า

บรีส

กิจกรรม Outdoor Classroom Day ที่จัดขึ้น ณ ฟาร์มตาเล็ก จ.นครนายก บรีส ออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการเล่น ให้สอดคล้องกับความสนใจของเด็กๆ ประกอบด้วย ฐานแรก พี่เลี้ยงนักสำรวจ มุ่งให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของสัตว์เลี้ยงนานา ฐานที่ 2 พี่เลี้ยงปลูกผัก ศึกษาลักษณะและประโยชน์ของพืชผัก และฐานสุดท้าย ดำนาที่เน้นความสำคัญของ “ข้าว” และการดำนาปลูกข้าวตามวิถีเกษตรกรรมของไทย

นอกจากนี้ บรีสยังร่วมกับห้างสรรพสินค้า จัดกิจกรรม “Outdoor Classroom Day เรียนรู้ เล่น เลอะ เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน” หวังส่งต่อแนวคิดการส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กไทยผ่านการเล่นในรูปแบบต่างๆ ไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างทั่วถึง ให้การเล่นเลอะได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเด็กๆ เพื่อการมีพัฒนาการรอบด้านอย่างต่อเนื่อง

บรีส

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight