Politics

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๘/๒๕๖๒เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ใจความว่า

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดังนี้

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team