Economics

รับผิดชอบสังคม!! ‘ซีพีเอฟ’ พัฒนาเลี้ยงกุ้งไม่ปล่อยน้ำสู่สิ่งแวดล้อม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้พัฒนาโมเดลการเลี้ยงกุ้งใช้ระบบรีไซเคิลน้ำ (Recycle) ใช้ในฟาร์ม ไม่มีการปล่อยน้ำสู่สิ่งแวดล้อม ต่อยอดความสำเร็จเกษตรกรไทยผลิตกุ้งด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจกุ้ง ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบเลี้ยงกุ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาฟาร์มเลี้ยงกุ้งในระบบปิด และใช้วิธีการรีไซเคิลน้ำเพื่อหมุนเวียนใช้ในฟาร์มโดยไม่มีการปล่อยน้ำจากฟาร์มสู่สิ่งแวดล้อมเลย (Zero Discharge) ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด ต่อยอดจากความสำเร็จการเลี้ยงตามแนวทาง “3 สะอาด” ที่เป็นนวัตกรรมระบบการเลี้ยงกุ้งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขจัดความเสี่ยงจากโรคกุ้ง ช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตกุ้งคุณภาพปลอดภัย จากการลดการสารเคมีหรือยาปฏิชีวนะ นำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร และอุตสาหกรรมกุ้งของไทย

ไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์

“ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง แบบระบบปิด โดยไม่มีการปล่อยน้ำออกสู่สิ่งแวดล้อมเลย และเก็บตะกอนไว้ในฟาร์ม ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้างเคียงฟาร์มเลี้ยงกุ้งได้ 100% เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรไทยในแง่ของคุณภาพ ความสด สะอาด และที่สำคัญเป็นกุ้งที่มาจากกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน” นายไพโรจน์ กล่าว

ฟาร์มกุ้งระบบปิดที่ใช้วิธีหมุนเวียนน้ำที่บำบัดแล้วมาใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้ง สามารถปรับใช้กับฟาร์มได้ทุกขนาด โดยปรับเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ใช้เป็นบ่อบำบัด นำหลักการตกตะกอน ของการผลิตน้ำประปามาประยุกต์ใช้ร่วมกับนำเทคโนโลยี ในการปรับปรุงคุณภาพของน้ำให้เหมาะกับการใช้เลี้ยงกุ้ง ช่วยลดปริมาณน้ำที่เอามาจากแหล่งน้ำ  ตะกอนถูกเก็บไว้ในฟาร์มไม่ปล่อยทิ้งไปสู่แหล่งน้ำ ควบคุมการแพร่ระบาดโรคจากฟาร์มสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกด้วย

เกษตรกรรายย่อยใน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เลี้ยงกุ้งบ่อเดียว ได้ปรับผังฟาร์มให้มีบ่อเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล สำหรับช่วยกรองตะกอนและแพลงค์ตอน บ่อฆ่าเชื้อ บ่อพักน้ำพร้อมใช้  มีบ่อเก็บตะกอนอยู่ในฟาร์ม ผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 3 ตันต่อไร่

นายสมชาย ฤกษ์โภคี นายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งเปลี่ยนไป เกษตรกรไทยต้องปรับตัว ให้ความสำคัญกับกระบวนการเลี้ยงที่ดี ลดการใช้สารเคมี และช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม จึงได้เปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงกุ้งในฟาร์มระบบปิด ไม่ปล่อยน้ำออกสู่สิ่งแวดล้อม และรีไซเคิลน้ำมาหมุนเวียนใช้ในการเลี้ยงกุ้ง   ลดการสูญเสีย ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น

โดยสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย กำลังจัดทำคู่มือการเลี้ยงกุ้งในฟาร์มโมเดลระบบปิด เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้เลี้ยงกุ้งที่สนใจ  เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ตอบรับแนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูง สะอาด ปลอดสารตกค้าง

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight