Politics

ตั้ง ‘อำนวย คลังผา-แรมโบ้อีสาน’ นั่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

“ราชกิจจานุเบกษา” ประกาศแต่งตั้ง “อำนวย คลังผา – สุภรณ์ อัตถาวงศ์” เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ความว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบตามที่ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ ผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงให้แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้

๑. นายอำนวย คลังผา
๒. นายชาญกฤช เดชวิทักษ์
๓. นายทวี สุระบาล
๔. นายทศพล เพ็งส้ม
๕. นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา
๖. นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์
๗. นายนิทัศน์ รายยวา
๘. นายสรสินธุ ไตรจักรภพ
๙. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
๑๐. นายอภิวัฒน์ ขันทอง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team