Business

ตั้งบริษัททำธุรกิจใน ‘เมืองรอง’ พุ่ง ‘เชียงราย’ นำโด่ง รับท่องเที่ยวบูม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดรายชื่อ 55 จังหวัด ที่มีธุรกิจแห่ตั้งใหม่ในเมืองรองเพิ่มขึ้น หลังได้รับผลดีจากนโยบายพัฒนาของรัฐบาล และกระตุ้นการท่องเที่ยว เผยเมืองรองในเชียงรายนำโด่งตั้งใหม่สูงสุด ตามด้วยนครศรีธรรมราช และราชบุรี

โสรดา เลิศอาภาจิตร์

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมได้ทำการสำรวจการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในพื้นที่เมืองรอง 55 จังหวัด ในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่า การจัดตั้งธุรกิจใหม่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเพิ่มถึง 16% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

รองลงมาเป็นปริมณฑลมีอัตราการเติบโต 12% ขณะที่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีอัตราการจัดตั้งธุรกิจลดลง 2% แต่เมื่อพิจารณามูลค่าทุนการจัดตั้งธุรกิจในแต่ละพื้นที่ พบว่า พื้นที่อีอีซี มีอัตราการเติบโตของมูลค่าทุนการจัดตั้งธุรกิจสูงที่สุดถึง 153% รองลงมา คือ เมืองรอง เพิ่มขึ้น 111% ในขณะที่ปริมณฑล ลดลง 12%

สำหรับจังหวัดในพื้นที่เมืองรอง พบว่า จังหวัดที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งสูงที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จำนวน 83 ราย โดยธุรกิจที่จัดตั้งสูงที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไป ภัตตาคาร ร้านอาหาร และการขายปลีกในร้านค้าทั่วไป ตามด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 65 ราย โดยธุรกิจที่จดตั้งสูงที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไป ร้านขายปลีกผักและผลไม้ และร้านขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร และจังหวัดราชบุรี จำนวน 63 ราย โดยธุรกิจที่จดตั้งสูงที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไป ร้านขายส่งผักและผลไม้ และอสังหาริมทรัพย์

ภาพ : photocory

“การจัดตั้งธุรกิจใหม่ในเมืองรอง โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยว มีอัตราการการขยายตัวสูง เพราะนโยบายและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมืองรองของรัฐบาล ทำให้มีเม็ดเงินกระจายลงไปในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และเกิดการจัดตั้งธุรกิจใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งธุรกิจที่จัดตั้งใหม่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการต่างทั้งโรงแรม ร้านอาหาร การขนส่ง”นางโสรดากล่าว

ข้อมูลล่าสุด ยังแสดงให้เห็นว่า มีธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ในจังหวัดเมืองรอง 119,763 ราย คิดเป็นสัดส่วน 16% ของนิติบุคคลทั่วประเทศ และจากการจัดตั้งธุรกิจในจังหวัดเมืองรองที่มีสัดส่วนต่อการจัดตั้งนิติบุคคลทั่วประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น น่าจะส่งผลให้ธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ของเมืองรองมีสัดส่วนสูงขึ้นในอนาคต

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team