General

‘ในหลวง’ ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ‘เจ้าคุณพระสินีนาฏ’ รองประธาน

พระบรมราชโองการ “ในหลวง” ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” เป็นองค์ประธานกรรมการ “เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ” เป็นรองประธานที่ปรึกษา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีด้วยหัวใจ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรมต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขังในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นจำนวนมากยังขาดแคลนบุคลากรเครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์

การดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์ในการที่จะให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม ทั้งนี้ผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเพื่อออกมาสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ

จึงทรงมีพระราชดำริที่จะพระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ตลอดจนการให้จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือทั้งทางด้านการแพทย์การพยาบาลการอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีด้วยหัวใจ ดังนี้

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team