Economics

ออกกฎหมายห้าม ‘ทวงหนี้’ เกิน1ครั้ง/วัน บังคับใช้ 21พ.ย.62

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง “จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้” อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 16 (1) แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่องจำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้”

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

3. ให้ผู้ทวงถามหนี้ติดต่อลูกหนี้ หรือ บุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้ เพื่อการทวงถามหนี้ได้ทราบการทวงถามหนี้ ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวัน

อย่างไรก็ตาม ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการกำกับการทวงถามหนี้

ขณะเดียวกันเพจเฟซบุ๊ก Law Inspiration โพสต์ข้อความอธิบายให้เข้าใจง่าย ข้อความ ประกาศแล้วจ้า .. กฎหมาย  #ห้ามทวงหนี้เกินวันละหนึ่งครั้ง  

[โปรดอ่านคำเตือนด้านล่างนี้ก่อนทวง]

1. กฎหมายนี้จะบังคับใช้ 21 พ.ย. 62 เป็นต้นไปนะครับ

2.  #การทวงหนี้ หมายถึงการทวงหนี้ตาม พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 เท่านั้น ไม่รวมถึงการทวงหนี้ทั่วไป

3. ผู้ทวงถามหนี้ตามกฎหมายนี้ หมายถึงเจ้าหนี้ผู้ให้สินเชื่อเป็นทางการค้าปกติ หรือคนที่ซื้อหรือรับโอนหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน

ที่สำคัญ คือ หนี้นั้นจะเป็นหนี้โดยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เข้าข่ายทั้งสิ้น

4. ตัวอย่างเจ้าหนี้ตามกฎหมายนี้ เช่น ธนาคาร บริษัทบัตรเดคริต บริษัทเช่าซื้อ เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ เป็นต้น

5. ถ้าเป็นกรณีเพื่อนยืมเงินเพื่อนแล้วไม่คืน ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายนี้นะครับ

พูดง่าย ๆ เราจะทวงเกินวันละ 1 ครั้ง ก็ไม่ผิดแต่อย่างใด

6. ถ้าเจ้าหนี้ทวงเกินวันละหนึ่งครั้ง มีความผิดทางปกครอง คณะกรรมการทวงหนี้สามารถสั่งให้หยุดได้ ถ้าไม่หยุดก็อาจโดนโทษปรับทางปกครองสูงสุด 100,000 บาท

7. นอกจากห้ามทวงหนี้เกินวันละหนึ่งครั้งแล้ว พ.ร.บ. ยังกำหนดเรื่องการทวงหนี้ว่า

– ห้ามพูดจาดูหมิ่นลูกหนี้

– ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรง

– ห้ามประจาน

– ทวงได้แค่ 8.00 – 20.00 วันจันทร์ – ศุกร์ ส่วนวันหยุดราชการทวงได้ตั้งแต่ 8.00 – 18.00 เท่านั้น

8. กฎหมายกำหนดเรื่องวิธีการทวงหนี้ แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นหนี้แล้วไม่ต้องใช้นะครับ

เป็นหนี้ก็ยังต้องคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด !!

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight