PR News

ทีเส็บยกระดับงาน ‘ไมซ์ชุมชน’  กระจายรายได้สู่ภูมิภาค

ทีเส็บ เผยนโยบายส่งเสริมชุมชนเข้าสู่ตลาดไมซ์ได้ผลดี งานส่งเสริมชุมชน 4 กิจกรรมสร้างรายได้แล้วเกินร้อยล้านบาท พร้อมยกระดับด้วยกิจกรรม “ไมซ์โชว์เคส” เปิดตลาดให้ชุมชนเสนอบริการจัดประชุมสัมมนาให้แก่หน่วยราชการและเอกชน ระหว่าง 21-23 สิงหาคมนี้

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัด “โครงการไมซ์เพื่อชุมชน” ขึ้น เพื่อคัดเลือกชุมชนสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นจุดหมายใหม่รองรับการจัดงานไมซ์ โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ ตลอดจนกิจกรรมพิเศษผ่านการสร้างสรรค์ที่เหมาะกับอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่สอง ปัจจุบันมีสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 85 แห่ง

ทีเส็บมีบทบาทในการพัฒนาและส่งเสริมการตลาด อาทิ การจัดทริปนำกลุ่มผู้แทนองค์กรหน่วยงานเยี่ยมชมสหกรณ์ที่มีความพร้อมรองรับการจัดประชุมสัมมนา เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนได้พบปะพูดคุยกับองค์กรหน่วยงาน เรียนรู้ความต้องการของตลาดลูกค้า เพิ่มทักษะในการพัฒนาสถานที่และสินค้าบริการให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาประชุมสัมมนาและจับจ่ายใช้สอย ขณะเดียวกันทางด้านองค์กรหน่วยงานลูกค้ามีโอกาสได้เห็นสินค้าบริการ ตลอดจนสัมผัสประสบการณ์และวิถีชีวิตของชุมชนด้วยตนเอง

การจัดงาน ไมซ์เพื่อชุมชน “เปิดมิติใหม่ อุตสาหกรรมไมซ์” ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคมนี้ ทีเส็บร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงาน “ไมซ์โชว์เคส” แสดงสินค้าจากสหกรณ์คุณภาพที่เข้าร่วมโครงการไมซ์เพื่อชุมชนปีที่ 2 โดยมีตัวแทนสหกรณ์เข้าร่วมจำนวน 25 แห่ง ภายในงานมีการแสดงสินค้า ของดีในพื้นที่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ (Max Beef) สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน สหกรณ์เกษตรนิคมชุมแสงจันทร์ เป็นต้น โดยกำหนดจัดงานขึ้น ณ ลานอาคาร B อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ผู้อำนวยการทีเส็บ กล่าวต่อไปว่า ปีนี้ทีเส็บริเริ่มอีกหลายโครงการร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมไมซ์พัฒนาไปสู่กลุ่มเป้าหมายชุมชนผ่านโมเดลสามประสาน บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานรัฐ องค์กรภาคเอกชน และชุมชนในบริบทที่แตกต่างกันไปตามภูมิสังคม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการรองรับการจัดงานและกิจกรรมไมซ์ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สอดคล้องนโยบายหลักของรัฐบาลเพื่อสร้างสังคมยั่งยืนทั่วประเทศ

นวัตวิถีไมซ์

ความร่วมมือระหว่างทีเส็บลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) เพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสู่อุตสาหกรรมไมซ์ คัดเลือก 8 ชุมชนใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินงาน

สัมมนารอบกรุง

จับมือกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย หรือ PMAT โดยจัดขึ้นปีนี้เป็นปีแรก มุ่งสรรหาเส้นทางไมซ์ใหม่ในระยะทางไม่เกิน 200 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ  เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มองค์กรหน่วยงานจัดประชุมสัมมนา และเดินทางเพื่อเป็นรางวัลให้กับพนักงาน โดยเน้นด้านการพัฒนาบุคลากรและการสร้างทีมเวิร์คเป็นหลัก

ยกทีมชมถิ่น

นำเสนอ 4 เส้นทางหลักด้วยแนวคิดที่มีเอกลักษณ์ คือ Digital Detox : ปราจีนบุรี  Do Act Share : สมุทรสงคราม  Creative Thinking : เชียงใหม่ และ Empower Teamwork : กระบี่ โดยออกแบบแนวคิดเส้นทางกิจกรรมตามจุดประสงค์การประชุมสัมมนา เพื่อให้พนักงานและผู้ร่วมงานสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ที่แตกต่าง พร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางผ่านสื่อออนไลน์กระตุ้นการจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศขององค์กรทุกภาคส่วน

#ไมซ์เพื่อชุมชน #ไมซ์สหกรณ์  #MICE

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team