General

กรมหลวงราชสาริณีฯ ทรงปฎิบัติธรรม ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย

เฟซบุ๊ก “สถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ” ได้โพสต์ข้อความระบุว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลงพระอุโบสถวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย อ.เมือง จ.ลำพูน ทรงอธิษฐานการบรรพชาเนกขัมมะ

รุ่งอรุณวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๐๐ น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลงพระอุโบสถวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ทรงประกอบศาสนกิจทำวัตรเช้า และทรงอธิษฐานการบรรพชาเนกขัมมะ อันเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาอันยิ่ง

ต่อมา เวลา ๐๖.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงถวายสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระสงฆ์สาวกครูบาอาจารย์ ณ ธรรมศาลา วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย โดยมีพระอาจารย์อารยวังโส เป็นประธาน พร้อมทั้งทรงบาตร และถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์

ในการนี้ ได้รับอนุญาตจากวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ให้ส่งภาพแด่คณะศิษย์ศรัทธาได้ชื่นชมพระบารมีและร่วมอนุโมทนาค่ะ

ขอบคุณเฟซบุ๊ก “สถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ”

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team