General

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง “แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ” ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

3. นายกมล หมั่นทำ รองอธิบดีกรมทางหลวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team