CSR

ขับเคลื่อน ‘ความมั่นคงพลังงาน’ ควบคู่ ‘พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนยั่งยืน’

ปัจจุบัน โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยทั้งแหล่งในทะเลและบนบก ที่อยู่ภายใต้ การกำกับดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน นอกจากจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน จากการจัดหาและพัฒนาแหล่งทรัพยากรในประเทศ รวมถึงสร้างรายได้ในรูปแบบค่าภาคหลวง ภาษีปิโตรเลียม เพื่อนำไปเป็นงบประมาณพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในท้องถิ่น รวมถึงเป็นงบประมาณแผ่นดินที่ใช้ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศแล้ว กลุ่มธุรกิจด้านปิโตรเลียม ยังประกอบกิจการคู่ขนานกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) มาตลอดระยะเวลาที่ดำเนินงาน

ทุกโครงการที่จัดทำมุ่งเน้นตอบโจทย์การพัฒนาอย่างรอบด้าน ตั้งแต่การพัฒนาพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนชุมชนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

การพัฒนาพัฒนาทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งในมิติด้านการศึกษา การส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา จะสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงการศึกษาด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์ คู่ขนานกับการยกระดับการศึกษาอย่างบูรณาการ สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย สนับสนุนกิจกรรมทัศนศึกษา และจัดทำศูนย์การเรียนรู้นอกตำรา เพื่อเสริมสร้างความรู้รอบตัวให้กับน้องๆ เยาวชน

ด้านการประกอบอาชีพ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างรายได้ในท้องถิ่น ทั้งการสร้างอาชีพใหม่และต่อยอดอาชีพเก่า เพิ่มรายได้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดย ไม่ทิ้งถิ่นฐานไปทำงานต่างถิ่น ช่วยให้ครอบครัวได้อยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่น และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ที่มีทั้งการสนับสนุนการเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพกายและใจ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับในครัวเรือนและชุมชน เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง

สำหรับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูตลอดจนสร้างจิตสำนึกรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งแหล่งน้ำ ป่าไม้ สัตว์น้ำ เพื่อสร้างสมดุลระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ ลดภาวะโลกร้อน และก่อให้เกิดชุมชนสีเขียวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ส่วนการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม และศาสนสถานในชุมชนให้คงอยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาทุกศาสนา รวมถึงร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และทำนุบำรุงศาสนสถานต่าง ๆ ร่วมกับคนในชุมชน

ทั้งนี้ ในทุกมิติของการพัฒนาผ่านกิจกรรมที่กลุ่มธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยขับเคลื่อนมานั้น เกิดจากความตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกัน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และการร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นคู่ขนานกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศอย่างยั่งยืน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team