CSR

‘ดีเอชแอล’ จัดฝึกอบรม ‘First Jobbers Camp 2019’ สำหรับเยาวชนจากมูลนิธิเด็กโสสะ

ดีเอชแอล ประเทศไทย ขยายความร่วมมือเป็นปีที่ 6 กับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานให้แก่เยาวชน 31 คนจากมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

DHL First Jobbers Camp ริเริ่มขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GoTeach ของกลุ่มบริษัท ดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล ซึ่งเป็นหนึ่งในสามโครงการเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯ ค่ายฝึกอบรมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงโอกาสด้านการศึกษา เพิ่มทักษะการหางานสำหรับเยาวชน และเสริมสร้างทักษะการเรียนการสอนแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับกลุ่มคนที่เริ่มทำงานเป็นครั้งแรก (First Jobber) โดยการฝึกอบรมที่จัดขึ้นอยู่ภายใต้การดูแลของพนักงาน 50 คนจากดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส, ดีเอชแอล ซัพพลายเชน, ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง และดีเอชแอล อีคอมเมิร์ซ ในประเทศไทย เนื้อหาการฝึกอบรมมุ่งเน้นทักษะในการติดต่อสื่อสารและการทำงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนที่เข้าร่วมเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานและการเป็นบุคลากรที่มีความสามารถ

ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ดีเอชแอล ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ภายใต้โครงการ GoTeach เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานทำสำหรับเยาวชนที่มูลนิธิเด็กโสสะฯ ในการจัดค่ายฝึกอบรมในครั้งนี้ พนักงานของดีเอชแอลในประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อดูแลและให้ความรู้แก่เยาวชน ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา อาสาสมัครของดีเอชแอล ประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 259 คนได้เข้าร่วมโครงการ และเยาวชน 627 คนจากมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

นางปาริชาติ ประมุขกุล รองประธานฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โครงการ GoTeach มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเติมเต็มศักยภาพของเด็กและเยาวชน ด้วยการพัฒนาวิธีคิด ทักษะการใช้ชีวิต และความสามารถในการดำเนินการตามความมุ่งหวัง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสการจ้างงานให้แก่เยาวชนเหล่านี้ รวมทั้งมุ่งสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในอนาคต

นายเควิน เบอร์เรล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีเอชแอล ซัพพลายเชน กล่าวว่า สี่กลุ่มธุรกิจของดีเอชแอลได้เข้าร่วมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน ด้วยความเชื่อที่ว่าประเทศไทยต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และที่สำคัญก็คือ เยาวชนจำเป็นที่จะต้องมองเห็นคุณค่าของตนเอง ด้วยเหตุนี้ดีเอชแอลไม่เพียงแค่จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเท่านั้น แต่พนักงานของเรายังให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต เราหวังว่าการแนะแนวด้านอาชีพของเราจะช่วยให้เยาวชนจากมูลนิธิเด็กโสสะฯ สร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันและเพิ่มความมั่นใจในการทำงานในอาชีพที่ต้องการ

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการอำนวยการและเหรัญญิก มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณโครงการค่ายฝึกอบรม DHL First Jobbers Camp 2019 ที่จัดขึ้นโดยดีเอชแอล ประเทศไทย ซึ่งช่วยให้เยาวชนที่เข้าร่วมมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในการทำงานในอาชีพที่ใฝ่ฝันท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดแรงงาน เยาวชนของเราที่ประสบความสำเร็จในการทำงานได้กลับมาเยี่ยมเยียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและบอกเล่าประสบการณ์ร่วมกับคนอื่นๆ ที่มูลนิธิเด็กโสสะฯ ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาเยาวชนของเรา

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT