ดูหนังออนไลน์
General

สธ.ออก 6 มาตรการ กำชับโรงพยาบาลรับมือภัยแล้ง

กำชับโรงพยาบาลทุกแห่ง เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง วางมาตรการป้องกันกระทบการรักษาพยาบาล ออก 6 แนวปฏิบัติบรรเทาผลกระทบโรงพยาบาลในพื้นที่ประสบภัย เน้นมาตรการประหยัดน้ำ 

หลังจากหลายพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างหนัก กระทบถึงการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ตั้งในพื้นที่ประสบภัย ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมทางไกลกับนายแพทย์สาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์ และแก้ปัญหาเร่งด่วน

นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขรองรับภัยแล้งที่เกิดขึ้น กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการ 6 มาตรการ ดังนี้

1.ติดตามสถานการณ์เตรียมแผนรับภาวะภัยแล้งในแต่ละพื้นที่

2.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เพิ่มความระมัดระวังเรื่องความสะอาดของอาหาร น้ำดื่ม ภาชนะเก็บกักน้ำ การป้องกันโรคในฤดูร้อน ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ เป็นต้น

3.รณรงค์สร้างสุขอนามัยส่วนบุคคล กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

4.เตรียมยา และเวชภัณฑ์สำหรับช่วยเหลือรักษาพยาบาลผู้ป่วย

5.สำรองเก็บกักน้ำไว้ใช้ในงานบริการการรักษาพยาบาล และการอุปโภคบริโภคของเจ้าหน้าที่ให้เพียงพออย่างน้อย 3 วัน

6.ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการสนับสนุนมาตรการประหยัดน้ำของโรงพยาบาล

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กำชับให้ทุกพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เตรียมสำรองน้ำให้เพียงพอ และรายงานสถานการณ์ที่วอร์รูมส่วนกลางทุกวัน เพื่อวางแผนช่วยเหลือได้ทันที ไม่กระทบกับประชาชนผู้รับบริการ โดยในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคมนี้ จะลงไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยตนเองที่ จังหวัดสุรินทร์ “ นพ.ประพนธ์ กล่าว

สำหรับสถานการณ์ภัยแล้ง ขณะนี้ส่งผลกระทบกับสถานบริการจำนวน 2 แห่ง คือโรงพยาบาลวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลสุรินทร์ สำหรับโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายแล้ว

ส่วนโรงพยาบาลสุรินทร์ ทางโรงพยาบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีภัยแล้งเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำประจำวัน แต่ยังให้บริการประชาชนได้ตามปกติ

โดยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การประปาส่วนภูมิภาคและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนช่วยลำเลียงน้ำวันละประมาณ 300,000 ลิตร คาดว่า 2-3 วันนี้ ระบบประปาของจังหวัดจะสามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ออกมาตรการบริหารจัดการภายใน เพื่อรองรับภัยแล้ง ดังนี้

1.จัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น เช่น ขุดเจาะน้ำบาดาล รวมทั้งขอรับการสนับสนุนน้ำจากหน่วยงานอื่น

2.ปรับรูปแบบการให้บริการเพื่อลดการใช้น้ำ แต่ยังคงมาตรฐานทางการแพทย์ เช่น การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแทนน้ำ ใช้อุปกรณ์ เสื้อผ่าตัด ผ้าคลุมผ่าตัด ถุงมือแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

3.มาตรการประหยัดน้ำ เช่น ปิดห้องน้ำ ห้องสุขา ที่ไม่จำเป็น ประกาศขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการถึงมาตรการประหยัดน้ำของโรงพยาบาล

ทั้งนี้โรงพยาบาลสุรินทร์มีความต้องการใช้น้ำ 800,000 – 1,000,000 ลิตรต่อวัน มีระบบสำรองน้ำ 1.4 ล้านลิตร ได้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันละ 80,000 ลิตร ซึ่งยังสามารถให้บริการประชาชนได้ตามปกติ ภายใต้มาตรการประหยัดน้ำ  

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB