ดูหนังออนไลน์
General

‘ราชกิจจานุเบกษา’ ประกาศกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศ กฎคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก. ตร.) ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2562 ใจความว่า

ตามที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 9/2562 เรื่องการยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับที่หมดความจำเป็น ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ได้ยกเลิกประกาศ คสช.ฉบับที่ 89/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 แล้ว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการออกกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่มีหลักการหรือข้อความสอดคล้องกันในรูปแบบตามปกติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา32 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 44/2558 เรื่องการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 และมาตรา 57 แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คสช.ฉบับที่ 88/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ประกอบกับมติ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 จึงออกกฎก.ตร. ดังต่อไปนี้

The Bangkok Insight Editorial Team