World News

‘อเมริกา’ โจมตี ‘จีน’ ต้นเหตุสร้างภัยแล้งตอนล่าง ‘แม่น้ำโขง’

“อเมริกา” โจมตี “จีน” ใช้ “แม่น้ำโขง” เป็นเครื่องมือ ส่งผลให้เกิดวิกฤติแล้งในประเทศท้ายลำน้ำ หนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเรื่องนี้

ขอบคุณภาพจากทวิตเตอร์ @SecPompeo

นายไมค์ ปอมเปโอ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ กล่าวระหว่างร่วมการประชุมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับกลุ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ซึ่งประกอบด้วยไทย เมียนมา ลาว กัมพูชาและเวียดนามฃ ว่า แม่น้ำโขงมีความยาวเป็นอันดับ 12 ของโลก โดยมีต้นกำเนิดจากที่ราบสูงทิเบต ไหลลงมาทางใต้เป็นระยะทางประมาณ 3,000 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่บางส่วนของจีน และกลุ่มประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ก่อนออกสู่ทะเลที่เวียดนาม

แม่น้ำโขงจึงเป็นทรัพยากรสำคัญ โดยเฉพาะสำหรับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ซึ่งส่วนใหญ่ยังดำรงชีพด้วยการทำเกษตรกรรม และต้องอาศัยน้ำจากแม่น้ำโขง

แต่ปัจจุบันพบว่า จีนกำลังใช้น้ำในแม่น้ำโขงเป็นเครื่องมือในการต่อรองและควบคุม ด้วยการกักเก็บและปล่อยน้ำ โดยจีนซึ่งอยู่ตอนบนของแม่น้ำโขงสร้างเขื่อนอย่างน้อย 10 แห่ง ส่งผลให้ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างเกิดวิกฤติภัยแล้ง และประสบปัญหามีน้ำต่ำกว่าระดับที่เหมาะสมตลอด 10 ปีที่ผ่านมา รวมถึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ด้วย

ทั้งนี้ รัฐบาลวอชิงตันยังมีข้อมูลว่า รัฐบาลจีนเตรียมระเบิดและขุดเจาะพื้นที่ลุ่มน้ำบางส่วนอีก จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจัง และสหรัฐพร้อมให้การสนับสนุน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team