Sme

‘ฟาร์มแม่นยำ’ จากดีแทค ร่วมกับ รีคัลท์ คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนให้เกษตรกรไทย ‘เอาชนะภัยแล้ง’

จากปีนี้ที่ปริมาณน้ำฝนในไทย ช่วงครึ่งปีหลังมีน้อยและมาช้า เกษตรกรจึงต้องอาศัยการคาดการณ์แบบมีประสิทธิภาพ งานนี้ ดีแทค จึงร่วมมือกับ รีคัลท์ ร่วมคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนให้เกษตรกรไทย หวังเอาชนะภัยแล้ง ผ่านแอปพลิเคชั่น “ฟาร์มแม่นยำ” และพบว่า ในช่วงครึ่งปีหลังของประเทศไทย ปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีน้อยและค่อนข้างมาช้า จนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่ดังต่อไปนี้ อ. ชุมพวง จ. นครราชสีมา อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี อ. เมือง จ. สุรินทร์ เขื่อนป่าสักฯ จ. ลพบุรี และ เขื่อนอุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น

ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว ได้ทราบสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า จึงแนะนำให้ใช้บริการแอปพลิเคชั่น “ฟาร์มแม่นยำ” ซึ่งสามารถพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนรายแปลง ทั้งรายวัน 7 วั น 6 สัปดาห์ และ 9 เดือนล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงจากเรื่องปริมาณน้ำฝน และเมื่อเปรียบเทียบกับการพยากรณ์อากาศทั่วไปที่พยากรณ์ในมาตรวัดที่กว้างกว่าอย่างกิโลเมตรและเป็นเวลาหลายวัน

ตัวอย่างที่ “ฟาร์มแม่นยำ” ได้คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนแบบ 9 เดือนล่วงหน้า เช่น ในพื้นที่ทำนาใน อ. ชุมพวง จ. นครราชสีมา พบว่า ต้องเผชิญกับปริมาณปัญหาน้ำฝนในช่วงครึ่งปีหลังที่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว และเมื่อประเมินผลแบบ 6 สัปดาห์ล่วงหน้า ก็พบว่าปริมาณน้ำฝนจะยังไม่เพิ่มขึ้น จนกว่าจะถึงช่วงกลางเดือนสิงหาคม ดังนั้นต้นข้าวที่เกษตรกรปลูกไปแล้วต้องได้รับการสำรองน้ำ มิฉะนั้นต้นข้าวจะมีโอกาสยืนต้นตายสูง

นอกจากนี้ ในจังหวัดอุบลราชธานี ก็สามารถคาดการณ์ได้ว่า เกษตรกรใน อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี ต้องเตรียมตัวกักเก็บน้ำในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงออกดอกของต้นข้าว เพราะหากน้ำฝนในช่วงดังกล่าวมีปริมาณเท่ากับการคาดการณ์ต่ำสุดของ “ฟาร์มแม่นยำ” เมล็ดข้าวจะลีบแบนและไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น

การพยากรณ์ของ “ฟาร์มแม่นยำ” จึงเหมาะสมกับเกษตรกรไทยในช่วงสถานการณ์นี้ โดยผู้ที่สนใจ “ฟาร์มแม่นยำ” สามารถใช้บริการได้ฟรี โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Farmer Info ผ่าน App Store และ Google Play และเข้าไปที่บริการ “ฟาร์มแม่นยำ” ทั้งนี้ผู้ที่ไม่ใช้เครือข่ายดีแทคก็สามารถใช้บริการนี้ได้เช่นกัน

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT