ดูหนังออนไลน์
Videos

‘ปลูกต้นกล้าแห่งความดี’ ส่งเสริมคนไทยร่วมทำความดีด้วยหัวใจ

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “ปลูกต้นกล้าแห่งความดี” ผลิตขึ้นเพื่อแสดงถึงผลงานและความสำเร็จของโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” ที่ได้ช่วยพัฒนาสังคมไทยในหลายมิติ และส่งเสริมให้คนไทยทำความดีให้สังคม

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ โดยนำเค้าโครงมาจากเรื่องจริง

โครงการจิตอาสาได้ช่วยพัฒนาสังคมไทยในหลายมิติ เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศ ตลอดจนสร้างสังคมน่าอยู่ โดยไม่หวังผลตอบแทน

กิจกรรมในโครงการจิตอาสาต่าง ๆ เหล่านี้ยังช่วยปลูกต้นกล้าแห่งความดีให้คนไทยทุกเพศทุกวัยมาทำความดีด้วยหัวใจ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team