Economics

‘สาธิต’ ลุยภูเก็ต เดินหน้าอาหารปลอดภัย เรียกความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว

“สาธิต” รมว.สธ. ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร  สร้างความมั่นใจประชาชน และนักท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจไทย

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2562) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จับมือเดินหน้าโครงการ “รณรงค์การขับเคลื่อนกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561” ภายใต้แนวคิด “สถานที่จำหน่ายอาหารสะอาด ปลอดภัย ผู้บริโภคสุขภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย”นายสาธิต กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 โดยทำงานร่วมกับภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำกับดูแลสุขาภิบาลร้านอาหาร ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว สตรีท ฟู้ด ร้านกาแฟ และเครื่องดื่มชนิดต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ สามารถปรุง ประกอบอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมี หรือโลหะหนัก ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ เช่น โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวสำหรับจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการด้านสุขาภิบาลอาหารตามมาตรฐานของกรมอนามัย ได้อย่างดีโดยจัดทำโครงการ ” PHUKET City Of Gastronomy “ ยกระดับการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร จนได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร รวมถึงมีมาตรฐาน “ร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี” (Clean Food Good Taste Plus) และมาตรฐานร้านอาหารภูเก็ตปลอดภัย สุขภาพดี (สา’สุข ยกนิ้ว) : Safe Food Good Hygiene Clean Kitchen ยกระดับ และพัฒนาร้านอาหารให้มีคุณภาพ

โดยส่งเสริมให้ชมรมผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร อาทิ คณะกรรมการผู้ค้า ตลาดสาธารณะ ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร ชมรมผู้ประกอบการค้าแผงลอย สอดส่องดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อให้นักท่องเที่ยว และประชาชนมั่นใจได้ว่าอาหารที่บริโภคมีมาตรฐาน มีคุณภาพ และปลอดภัยทั้งนี้จังหวัดภูเก็ต มีสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร 540 ร้าน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) จำนวน 453 ร้าน คิดเป็น 83.89 %

ด้านนพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สาระสำคัญของกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 กำหนดเรื่องสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สำหรับบริโภคอาหาร สุขลักษณะของอาหาร สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งผู้ประกอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ผู้สัมผัสอาหาร ต้องเข้ารับการอบรม ตามหลักสูตรที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร พร้อมนำหลักฐานการรับรองที่หน่วยงานจัดการอบรมออกให้มายื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขออนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร ซึ่งหลักฐานการรับรองผ่านการอบรมมีอายุ 3 ปี โดยตั้งแต่ 25 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน ทั่วประเทศมีผู้ผ่านการอบรมแล้วกว่า 20,000 คน

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB