Economics

โชว์ ‘สมาร์ทฟาร์มปศุสัตว์’ 19 แห่ง ลดต้นทุนพลังงาน 35 ล้านบาท

พพ. ผลักดันผู้ประกอบการ “สมาร์ทฟาร์มปศุสัตว์” 19 รายทั่วประเทศ อนุรักษ์พลังงาน มุ่งปรับปรุงเทคโนโลยี อุปกรณ์ สร้างผลประหยัดพลังงานเทียบเท่า 747 ตันน้ำมันดิบ ลดต้นทุนให้เกษตรกรรวม 35 ล้านบาท

นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า พพ.ได้จัด “โครงการสาธิต การเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม” ประจำปีงบประมาณ 2561 เน้นส่งเสริมผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ไปสู่ “สมาร์ทฟาร์ม” โดยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้มีการคัดเลือกฟาร์มปศุสัตว์ 19 รายเข้าร่วมโครงการ เพื่อรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการดำเนินงาน ส่งผลให้สามารถประหยัดพลังงานรวมทั้งโครงการ 747 ตันน้ำมันดิบ (toe) คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ทั้งสิ้นจำนวน 35 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 1.8 ล้านบาทต่อแห่ง

โดยโครงการนี้พพ.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าไปส่งเสริมความรู้ ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ให้ฟาร์มปศุสัตว์ในด้านต่าง ๆ ทั้งการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ร่วมกับการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานผ่านการสนับสนุนเงินจากกองทุนอนุรักษ์ฯ

ที่ผ่านมามีฟาร์มปศุสัตว์ยื่นสมัครทั้งสิ้น 72 ราย ได้คัดที่ผ่านเกณฑ์เหลือ 19 ราย แบ่งออกเป็น ฟาร์มสุกร จำนวน 10 ราย ฟาร์มไก่ จำนวน 4 ราย และ ฟาร์มโค จำนวน 5 ราย

ภายหลังจากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จพบว่า ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับประโยชน์ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงสัตว์ ลดการใช้พลังงานได้ถึง 10-50% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานเดิม ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ถึง 10-30 % ของต้นทุนค่าใช้จ่ายเดิม ลดการใช้แรงงานคนในการจัดการข้อมูล เพิ่มความสะดวกสบายในการทำงาน ผ่านการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการให้มีระบบมากยิ่งขึ้น ทำให้ฟาร์มปศุสัตว์มีโอกาสในการขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น และได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาว โดยคาดว่าจะใช้ระยะคืนทุนเฉลี่ยเพียง 2-5 ปี เท่านั้น

“ขอเน้นย้ำว่าพพ.จะยังคงสนับสนุนผลักดัน การดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการส่งเสริมสมาร์ทฟาร์ม และเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของฟาร์ม โดยแผนงานในปี 2562 พพ.ได้ดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่อง ซึ่งจะเปิดรับสมัครฟาร์มรุ่นที่ 2 อีกไม่น้อยกว่า 30 ฟาร์ม เพื่อสร้างฟาร์มต้นแบบเพิ่มเติม และจะขยายผลไปสู่ประเภทฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วย เชิญชวนฟาร์มที่สนใจสมัครเข้าโครงการในรอบต่อไป ” นางสาวนวลจันทร์

 

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB