ดูหนังออนไลน์
Politics

ราชกิจจาฯ ประกาศวุฒิสภาแต่งตั้ง 8 ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวุฒิสภาเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ความว่าตามที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภาลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามความในมาตรา ๑๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๒ (๒) (๔) (๑๒) (๑๔) (๒๑) และมาตรา ๙๕ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง จำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑. นางสุวิมล ภูมิสิงหราช ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา

๒. นางบุญพา ลิมปะพันธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา

๓. นางสาวณัชฐานันท์ รูปขจร ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรองประธานรัฐสภา

๔. นายศิรัส ตามสกุล ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานวุฒิสภา

๕. นายเมธี ยะรังษี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา

ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

นอกจากนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศวุฒิสภาเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ความว่า ตามที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภาลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามความในมาตรา ๑๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๒ (๖) (๑๖) (๒๓) และมาตรา ๙๕ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. นายบุญส่ง น้อยโสภณ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา คนที่สอง

๒. นายภูริพัฒน์ ถนอมศรีอุทัย ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง

๓. นางสาวศรีสอางค์ ปึงปิยะกุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง

ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

The Bangkok Insight Editorial Team