Economics

‘กรมสรรพากร’ ยันไม่มีนโยบายเก็บภาษีวัด-พระ

ตามที่ได้มีการแชร์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ว่ากรมสรรพากรจะเก็บภาษีจากวัดและต้องการให้พระทุกรูปเสียภาษีผ่านบัญชีกลางของวัดนั้น กรมสรรพากรขอชี้แจงว่าวัดไม่ได้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่เสียภาษี ดังนั้น รายได้ที่วัดได้รับจึงไม่มีภาระภาษี และกรมสรรพากรไม่มีความจำเป็นต้องตรวจสอบรายได้หรือตรวจสอบการเสียภาษีของวัดแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กรมสรรพากรได้จัดทำระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เพื่ออำนวยความสะดวกให้วัดและผู้บริจาคเงินที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเท่านั้น เมื่อวัดกรอกข้อมูลการรับบริจาคบนระบบของกรมสรรพากรแล้ววัดจะไม่มีภาระในการจัดทำใบอนุโมทนาบัตร รวมถึงผู้เสียภาษีก็ไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคเงินเพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ส่วนวัดที่มีการรับบริจาคผ่าน QR Code เป็นการให้บริการของธนาคารแก่วัดตามความสมัครใจของวัด ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับกรมสรรพากร สำหรับการกำหนดให้วัดต้องจัดทำบัญชี ลงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือรายการต่าง ๆ นั้น ไม่ได้อยู่ในการกำกับดูแลของกรมสรรพากร และกรมสรรพากรก็ไม่มีนโยบายให้วัดต้องจัดทำบัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด และขอยืนยืนยันว่ากรมสรรพากรไม่มีนโยบายที่จะจัดเก็บภาษีจากวัดหรือพระภิกษุสงฆ์แต่อย่างใด

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK