Business

กรมพัฒนาฯ สั่งยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนองนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ประกาศยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน ห้ามเรียกค่าใช้จ่ายเกิดจากการทำสำเนาเอกสารเด็ดขาด

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงนามประกาศเรื่องการยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

ทั้งนี้ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกระเบียบ คำสั่ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในกรณีที่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อประกอบการขอจดทะเบียน การอนุญาต การออกหนังสือรับรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารขึ้นเองและห้ามไม่ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากการทำสำเนาเอกสารดังกล่าว

ประกอบกับในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฎิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเมื่อวันที่ 30เมษายน 2561 มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อเป็นก้าวแรกในการรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital   Government)

ทั้งนี้เพื่อให้การปฎิบัติงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล กรณีต้องใช้เอกสารประกอบการจดทะเบียน การอนุญาต การออกหนังสือรับรอง ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับผิดชอบ และกำหนดให้มีการขอและใบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงออกประกาศดังต่อไปนี้

1. ห้ามมิให้นายทะเบียน ข้าราชการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย เรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

2. กรณีที่จำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารตามข้อ 1 ให้นายทะเบียน ข้าราชการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามไม่ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว

3. กรณีมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจให้ใข้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight