PR News

‘ม.ขอนแก่น’ จับมือ ‘เคอรี่ เอ็กซ์เพรส’ หนุนประสบการณ์นักศึกษาผ่านธุรกิจ ‘โลจิสติกส์’

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพของนักศึกษาในด้านวิชาการและการวิจัย รวมทั้งการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา เสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานให้กับบัณฑิต

ผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และนายศักดิ์ชัย เตียวศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสายงานพัฒนาธุรกิจการค้าเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) เข้าร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี กล่าวว่า การบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเชิงบูรณาการในมิติต่างๆ ทั้งด้านการวิจัย การบริการวิชาการ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team