Finance

ยอมจ่าย 120 ล้านฐานสร้างราคาหุ้น ‘ABC’

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ผู้กระทำความผิดจำนวน 6 ราย กรณีสร้างราคาหลักทรัพย์บมจ. แอสเซท ไบร์ท (ABC) ได้ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง โดยชำระค่าปรับทางแพ่งรวมกว่า 120 ล้านบาท ได้แก่ นายสาธิต รุ่งวัฒนภักดิ์ นายชวิน รุ่งวัฒนภักดิ์ นางสาวธัญภา เศวตศิลป นางสาวโสรจ จันทราทิพย์ นางสาวอัยย์ริณ ตั้งพูลเจริญ และนางสาลิกา ตั้งพูลเจริญ

ตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง มีมติให้ ก.ล.ต. บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดจำนวน 7 ราย กรณีสร้างราคาหลักทรัพย์ ABC ตามข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 59/2561 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ซึ่งผู้กระทำความผิด 1 ราย ได้ทำบันทึกยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งและชำระค่าปรับทางแพ่งแล้ว

ทั้งนี้ ผู้กระทำความผิดที่เหลืออีก 6 ราย ได้ลงนามในบันทึกยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งและชำระค่าปรับทางแพ่งครบถ้วนแล้ว ดังนี้ (1) นายสาธิต ชำระ 57.97 ล้านบาท (2) นายชวิน ชำระ 57.97 ล้านบาท (3) นางสาวธัญภา ชำระ 5 แสนบาท (4) นางสาวโสรจ ชำระ 5 แสนบาท (5) นางสาวอัยย์ริณ ชำระ 5 แสนบาท และ (6) นางสาลิกา ชำระ 2.83 ล้านบาท ซึ่งเงินค่าปรับทางแพ่งเป็นรายได้แผ่นดินที่ ก.ล.ต. จะนำส่งกระทรวงการคลังต่อไป

Add Friend Follow
Osiri
Osiri OHO BANGKOK