Economics

ปปช.ส่งหนังสือ’อุษณีย์ ‘สอบบินไทยทุจริต’อัพเกรดตั๋ว-เพิ่มน้ำหนัก

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ทำหนังสือถึงนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว  รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากนายธวัชชัย กิตติศรีบูรณ์กุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานขายภาคธุรกิจและสายการบิน บริษัทการบินไทย ฐานความผิดทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ เรื่องทุจริตในการดำเนินการยกระดับตั๋วที่นั่งโดยสารเครื่องบิน (Upgrade Voucher) อนุมัติน้ำหนักเกิน (Excess baggage) และใช้รหัสประจำตำแหน่งของบุคคล (Sign in) หลายชุดในการส่งโทรเลขโดยมิชอบ จึงสั่งให้มาให้ถ้อยคำต่อคณะอนุกรรมการไต่สวน เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามประเด็นดังต่อไปนี้

ขอบคุณภาพจาก Tharathorn Phitchakhun เพจ”รักคุณเท่าฟ้า”

ปปช.สอบเพิ่มน้ำหนัก-อัพเกรดตั๋ว

1. ขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ Upgrade Voucher ว่ามีที่มา หลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการปฎิบัติงานอย่างไร การดำเนินการเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับใด มีหน่วยงานใดในบริษัทการบินไทยมีส่วนเกี่ยวข้แงกับการดำเนินการ Upgrade Voucher ดังกล่าวอย่างไรบ้าง และบุคคลใดเป็นผู้มีอำนาจในการ Upgrade Voucher ในแต่ละกรณี

2. ขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอเพิ่มน้ำหนัก Excess baggage ว่ามีที่มา หลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการปฎิบัติงานอย่างไร การดำเนินการเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับใด มีหน่วยงานใดในบริษัทการบินไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขอเพิ่มน้ำหนัก Excess baggage ดังกล่าวอย่างไรบ้าง และบุคคลใดเป็นผู้มีอำนาจในการขอ และการอนุมัติการเพิ่มน้ำหนัก Excess baggage ดังกล่าวให้กับผู้โดยสาร

3. ขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ Sign in ของพนักงานบริษัทการบินไทย ว่าหมายถึงอะไร มีไว้ใช้ทำอะไร มีได้คนละกี่ Sign in มีที่มา หลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการใช้งานอย่างไร เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับใด สามารถตรวจสอบได้หรือไม่ อย่างไร หน่วยงานใดเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และตรวจสอบการใช้ Sign in

4. ขอทราบข้อเท็จจริงกรณีที่บริษัทการบินไทย ดำเนินการสอบสวนวินัย นายธวัชชัย กิตติศรีบูรณ์กุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานขายภาคธุรกิจและสายการบิน บริษัทการบินไทย (BKKAY) กรณีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และก่อความเสียหายแก่บริษัทการบินไทย โดยใช้อำนาจเกินกว่าที่ได้รับมอบหมาย อันส่อไปในทางทุจริต และทำให้บริษัทการบินไทยต้องสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมาก ช่วงประมาณปี 2552 นั้น

ข้องใจฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือไม่

เรื่องดังกล่าวมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา หรือมีการฟ้องดำเนินคดีต่อศาลปกครอง หรือมีการฟ้องดำเนินคดีแพ่ง เรียกค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดดังกล่าวหรือไม่อย่างไร  หากมี ขอทราบว่าปัจจุบันผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือผลการฟ้องดำเนินคดีต่างๆเป็นอย่างไร

5. ขอเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของบุคคลผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานขายประจำประเทศไทย (BKKNN) และผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานขายภาคธุรกิจและสายการ (BKKAY) ในช่วงปี 2551-2552 เกี่ยวกับ Upgrade Voucher,การ Upgrade บัตรโดยสาร,การอนุมัติน้ำหนักเกิน Excess baggage และการขอน้ำหนักเกิน เพิ่มให้กับผู้โดยสาร และการใช้รหัสประจำตำแหน่งของบุคคล Sign in ในการส่งโทรเลข

ปปช.เรียกชี้แจง 26 มิ.ย.นี้

ทั้งนี้ ขอมาให้ถ้อยคำต่อคณะอนุกรรมการไต่สวน พร้อมทั้งนำเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้วทุกแผ่น มาส่งมอบให้คณะอนุกรรมการไต่สวนในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่สำนักงานป.ป.ช.

สำหรับนายธวัชชัย กิตติศรีบูรณ์กุล  ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศ บริษัทการบินไทย

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight