CSR

IRPC ร่วมลงนามข้อตกลงจัดการพลาสติก-ขยะอย่างยั่งยืน

สุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและประกาศเจตนารมณ์ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน “โครงการความร่วมมือภาพรัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน”

โดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) สมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) หน่วยงานภาคเอกชน และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  เห็นถึงความสำคัญของปัญหา จึงร่วมมือกันริเริ่มโครงการฯ เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการขับเคลื่อนโครงการไปด้วยกันเป็นระยะ เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ทั้งนี้เพื่อจัดการปัญหาขยะและส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy โดยมีเป้าหมาย ลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยลงไม่ต่ำกว่า 50%` ภายในปี 2570 และมีพันธมิตรเข้าร่วมโครงการทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้นกว่า 20 หน่วยงาน  เมื่อเร็วๆนี้

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight