Economics

‘กสทช.’ จี้ ‘อสมท’ หั่นค่าเช่า MUX

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับลดอัตราค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (MUX) ของสถานีโทรทัศน์กองทัพบก องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) และกรมประชาสัมพันธ์ จากอัตราเดิมที่ใช้อยู่ ตามข้อเสนอของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2561

1. สถานีโทรทัศน์กองทัพบก อัตราค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) 3.5 ล้านบาท/เดือน และช่องรายการประเภทความคมชัดสูง (HD) 10.5 ล้านบาท/เดือน โดยเป็นการปรับลดจากอัตราเดิมที่ อัตราค่าเช่าฯ ช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) อยู่ที่ 4.72 ล้านบาท/เดือน และช่องรายการประเภทความคมชัดสูง (HD) 14.16 ล้านบาท/เดือน เท่ากับปรับลดลง 26%

2. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) อัตราค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) 3.6 ล้านบาท/เดือน และช่องรายการประเภทความคมชัดสูง (HD) 10.8 ล้านบาท/เดือนเป็นการปรับลดจากอัตราเดิมที่ อัตราค่าเช่าฯ ช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) อยู่ที่ 4.6 ล้านบาท/เดือน และช่องรายการประเภทความคมชัดสูง (HD) 13.8 ล้านบาท/เดือน เท่ากับปรับลดลง 22%

3. กรมประชาสัมพันธ์ อัตราค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) 3.6 ล้านบาท/เดือน และช่องรายการประเภทความคมชัดสูง (HD) 10.8 ล้านบาท/เดือน โดยเป็นการปรับลดจากอัตราเดิมที่ อัตราค่าเช่าฯ ช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) อยู่ที่ 4.65 ล้านบาท/เดือน และช่องรายการประเภทความคมชัดสูง (HD) 13.95 ล้านบาท/เดือน เท่ากับปรับลดลง 23%

4. อัตราค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลตามข้อ 1-3 ให้ใช้บังคับเป็นเวลา 2 ปี  ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้านการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 9/2561 ให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการทบทวนอัตราเช่าใช้บริการโครงข่ายฯ ให้สมเหตุสมผลและเป็นธรรมตามข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด

กรณีของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) อยู่ในขั้นตอนการนำส่งข้อมูล หากบริษัทฯ ไม่นำส่งข้อมูลภายในเวลาที่กำหนด กสทช. จะดำเนินการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลให้ โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ประกอบการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายฯ

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติ กสทช. ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 30 พ.ค. 2561 แต่หากบริษัท อสมท  ส่งข้อมูลเข้ามาให้สำนักงาน กสทช. ก็จะพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลก่อน ที่จะมีการชำระค่าโครงข่ายให้แล้วเสร็จ

นายฐากร กล่าวว่า ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบแนวทางการพิจารณารับคืนเลขหมายโทรศัพท์ สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่เต็มกลุ่ม กรณีเป็นเลขหมายที่มีผู้ใช้บริการ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ผู้ส่งคืนเลขหมายฯ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายสำหรับแต่ละเดือนให้ครบถ้วนจนกว่าการคืนเลขหมายจะมีผลสมบูรณ์ และจะต้องวางหนังสือค้ำประกัน (Bank Guarantee) ของค่าธรรมเนียมเลขหมายตามจำนวนที่ส่งคืนให้สำนักงาน กสทช. เป็นเวลา 4 เดือน เพื่อเป็นหลักประกัน การดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ครบถ้วน

โดยสำนักงาน กสทช. จะคืนหนังสือค้ำประกัน ภายหลังจากที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด และสำนักงาน กสทช. ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อรองรับการคืนเลขหมายฯ แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน

2. ให้สำนักงาน กสทช. จัดให้มีบุคคลที่ 3 (Third Party) ตรวจสอบรายละเอียดของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ส่งคืนให้กับสำนักงาน กสทช. โดยหากสำนักงาน กสทช. หรือบุคคลที่ 3 (Third Party) ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ส่งคืนเลขหมายฯ แจ้งรายละเอียดของเลขหมายโทรศัพท์ สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ส่งคืนให้กับสำนักงาน กสทช. ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือพบว่าเลขหมายที่ส่งคืนยังมีการใช้งานอยู่แม้เพียง 1 เลขหมาย จะถือว่าการส่งคืนเลขหมายฯ ดังกล่าวเป็นอันสิ้นผลนับแต่วันที่ผู้ส่งคืนเลขหมายมีหนังสือยืนยันยอมรับเงื่อนไข และสำนักงาน กสทช. จะส่งคืนกลุ่มเลขหมายฯ กลับไปยังผู้ส่งคืนเลขหมายฯ ต่อไป

ผู้ส่งคืนเลขหมายฯ  ต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายกลุ่มที่ส่งคืน ย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ผู้ส่งคืนเลขหมาย มีหนังสือยืนยันยอมรับเงื่อนไข ต้องชำระค่าปรับทางปกครองตามขั้นตอนของกฎหมายตาม ม. 66 พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 รวมทั้งมีความรับผิดทางอาญาตามที่กำหนดไว้ใน ม. 14 ประกอบ ม. 68 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ด้วย

3. ผู้ส่งคืนเลขหมายฯ  ต้องจัดทำระบบเพื่อให้สามารถนำเลขหมายที่สำนักงาน กสทช. รับคืนไว้ มาจัดสรรให้กับผู้ให้บริการรายอื่นได้ในอนาคต  หากมีบริษัทในเครือของผู้ส่งคืนเลขหมายฯ มายื่นขอรับการจัดสรรเลขหมาย จะมีการจัดสรรกลุ่มเลขหมายดังกล่าวให้กับบริษัทในเครือก่อนลำดับแรก  ระบบดังกล่าวต้องบริหารจัดการร่วมกับระบบฐานข้อมูลของสำนักงาน กสทช. ได้

4. ผู้ส่งคืนเลขหมายฯ  ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่สำนักงาน กสทช.  ต้องใช้ตรวจสอบรายละเอียดเลขหมายที่มีการส่งคืน และสำหรับการบริหารจัดการกลุ่มเลขหมายดังกล่าวในอนาคต

ทั้งนี้ ให้การรับคืนเลขหมายฯ จะมีผลสมบูรณ์เมื่อ กสทช. มีมติรับคืน และสำนักงาน กสทช. ได้รับหนังสือยืนยันยอมรับเงื่อนไขจากผู้ที่ส่งคืนเลขหมายแล้ว

ที่ประชุมยังมีมติให้เร่งรัดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย และบริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด  จัดทำระบบเพื่อรองรับการส่งคืนกลุ่มเลขหมายที่แบบไม่เต็มกลุ่มกรณีที่มีผู้ใช้บริการ ตามแนวทางและวิธีการที่สำนักงาน กสทช. เสนอ  ให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ

Add Friend Follow
Osiri
Osiri OHO BANGKOK