Politics

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง’พล.ร.อ.ปวิตร’เป็นเลขาฯมูลนิธิโครงการหลวง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ตามประกาศลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นั้น บัดนี้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง ได้ขอลาออกจาก ตำแหน่ง ทําให้ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง อาศัยอํานาจตามความในข้อ 9 ข้อ 11 และข้อ 13 แห่งข้อบังคับมูลนิธิโครงการหลวง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ เป็น กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

Add Friend Follow
Osiri
Osiri OHO BANGKOK