COLUMNISTS

ความเครียดในงาน :  แก้ปัญหาความเครียดในการทำงานอย่างยั่งยืน

นวมณฑ์ บูรณเกียรติศักดิ์
ที่ปรึกษาบริหารโครงการ บริษัท สลิงชอท คอนซัลทิง จำกัด
0

การถกเถียง ทะเลาะเบาะแว้ง ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ในการทำงานเป็นทีม ถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้เสมอในที่ทำงาน หรือในทีมงาน เนื่องจากความแตกต่างทางพื้นฐานทางความคิด ความเชื่อ ประสบการณ์ และวิธีการทำงานของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน ย่อมทำให้การประมวลผล การมองโลกแตกต่างกันออกไป

ในบางกรณีของการถกเถียง บางครั้งอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีได้ เช่น หากในการประชุม ที่ทีมงานมีความเห็นไม่ตรงกัน และมีการซักถาม แสดงความคิดเห็น เราอาจได้มาซึ่งมุมมองหรือประเด็นใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาใช้พัฒนาหรือเป็นข้อระวังในการทำงานก็เป็นได้

ผลลัพธ์แห่งความสำเร็จในงาน ๆ หนึ่งที่เกิดมาจากการทะเลาะเบาะแว้งของทีมงาน เมื่อการปะทะกันในงานกลายเป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจของทีมงานบางคน ซึ่งอาจเกิดจากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน การแสดงออกที่ไม่ถูกใจ ก็อาจสร้างรอยร้าวอยู่ในจิตใจของพนักงานบางกลุ่มเช่นกัน นำพาไปสู่ความขัดแย้งในความสัมพันธ์ส่วนตัว (Personal Conflict) ของพนักงานก็เป็นได้ และอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในที่ทำงานที่เราสามารถเห็นได้บ่อย ๆ เช่น การไม่ถูกใจ การนินทา หรือการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นต้น

สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่องค์กรให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศในที่ทำงานให้เป็นไปในเชิงบวก พัฒนาความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กรก็ตาม แต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถลดการเกิดปัญหาความขัดแย้งให้เกิดขึ้นได้ นอกเหนือจากเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จะกระทบถึงประสิทธิภาพในการทำงาน แรงจูงใจ และรวมถึงการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรไปนาน ๆ ด้วยเช่นกัน

ความเป็นไปได้ทางหนึ่งที่จะป้องกันปัญหาเหล่านี้คือการสร้าง Mindfulness ภายในทีม (Team Mindfulness) ในช่วงปีที่ผ่านมาเราได้ยินคำว่า Mindfulness บ่อยครั้ง ซึ่งมักกล่าวควบคู่ไปกับหลักทางศาสนา ให้คนเราปฏิบัติอยู่บนหลักการที่ถูกที่ควร มักใช้ในการพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานอย่างยั่งยืน แต่คำว่า Mindfulness ในที่นี้ จะกล่าวถึงในลักษณะของทีมงานเป็นหลัก

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่องค์กรจะสามารถสร้าง Team Mindfulness ให้เกิดขึ้นได้

1. เริ่มแรกเลยต้องมีการพูดคุย พบเจอกันตัวต่อตัว ในเมื่อโลกการทำงานปัจจุบันนั้นส่งเสริมให้การทำงานไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่ทำงานเสมอไป หรือเราสามารถทำงานผ่านออนไลน์ได้ตลอดเวลา การพูดคุย สนทนาสื่อสารย่อมเต็มไปด้วยตัวอักษร และไม่มีบริบททางภาษากาย การสื่อสารต่อหน้าที่แสดงออกถึงการให้ความสำคัญกับผู้สนทนาย่อมก่อให้เกิดผลที่ดีกว่า

2. การสร้างระบบในการประชุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุมเพื่อหาไอเดียในการทำงาน เพื่อให้ทีมงานสามารถแสดงออกทางความคิดได้อย่างเสรี โดยไม่มีกรอบ

3. การสื่อสารด้วยความเคารพ สิ่งนี้เริ่มต้นด้วยการรับฟังสาร และคิดตามในสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะสื่อ ให้เกียรติความคิด ไม่มีการด่วนตัดสินว่าความคิดหรือความเห็นใด ๆ ก็ตามว่าไม่สามารถทำได้ หรือไม่เวิร์ค

สิ่งเหล่านี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะสร้างและป้องกันปัญหาที่จะเกิดความขัดแย้งทางความคิดเห็น ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งส่วนตัวของทีมงาน สร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นไปในทางบวก และทำให้พนักงานหรือทีมงาน เดินออกจากห้องประชุมด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน  เรียนรู้จากความคิด พื้นฐาน ประสบการณ์ที่แตกต่างซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีของงานและองค์กรนั่นเอง

 

Add Friend Follow