Business

ไทยชู ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ ประชุมสุดยอดอาเซียน

โลกกำลังเผชิญกับหลายปัจจัย ที่ทำให้ทรัพยากรลดลงอย่างมากจนเข้าขั้นวิกฤติ ซึ่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากวิกฤตินี้ ที่จะมีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย

ภาครัฐจึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม ผ่านการกำหนดนโยบายสำคัญๆ สำหรับการดำเนินมาตรการ 3R คือ Reduce ลดการใช้  Reuse การใช้ซ้ำ และ Recycle การแปรรูปใหม่  นอกเหนือจากมาตรการที่จะนำทรัพยากรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้เดินหน้าสู่เส้นทางยั่งยืน

การที่จะรอดพ้นจากวิกฤตินี้ คนไทยทุกคนต้องตระหนักถึงความสมดุลของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยหนึ่งในความท้าทาย คือ การใช้ และการจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี เพราะความนิยมใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันทำให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกตามมา ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ในปีนี้ ประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานหมุนเวียนอาเซียน ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายนนี้ ภายใต้แนวคิด “Advancing Partnership for Sustainability” โดยไทยได้แสดงวิสัยทัศน์ในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะทะเลร่วมกัน ภายใต้รูปแบบการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Meeting) รวมถึงแนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ที่มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนของอาเซียนในทุกมิติ

ทางด้านภาคเอกชนนั้น นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะพันธมิตรด้านความยั่งยืนของการประชุมสุดยอดอาเซียน กล่าวว่า GC ยินดีและภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้เป็นพันธมิตรด้านความยั่งยืน (Partner for Sustainability) ซึ่ง GC พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในด้านต่างๆ ที่มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนของประเทศ และอาเซียน ในทุกมิติ

ในการขับเคลื่อนเพื่อสะท้อนให้การจัดงานเป็นรูปแบบการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Meeting) GC ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักการ 3R เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการขยะพลาสติกในประเทศอย่างครบวงจร ทันสมัย และเป็นไปตามหลักสากล นอกเหนือจากการมุ่งเน้นความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน

GC ยังได้รับความไว้วางใจให้จัดทำของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าประชุมสุดยอดอาเซียน และของใช้ในการประชุมที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล โดยใช้กระบวนการแปรรูปขยะพลาสติก (Upcycling) ด้วยการออกแบบใส่ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการลดขยะพลาสติก ผสมผสานการถักทอด้วยฝีมือของชุมชน ได้แก่ ซองใส่ไอแพด และกระเป๋าแบบซองใส่เครื่องเขียน ที่ผลิตจากพลาสติกประเภทโพลิเอทิลีน (PE) นับเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ ยังมีเสื้อโปโลตราสัญลักษณ์อาเซียนที่ผลิตจากขวดพลาสติกเหลือใช้ ประเภทโพลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต (PET) สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในการจัดประชุมตลอดทั้งปี

GC ยังได้สนับสนุนช้อนส้อมที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) ที่สามารถย่อยสลายไปตามธรรมชาติเพื่อใช้ตลอดการประชุมด้วยเช่นกัน

ภายในงานประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GC ยังได้ร่วมมือกับบริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด หรือ PTTMCC จัดแสดงสินค้าพลาสติกชีวภาพ ที่สามารถย่อยสลายไปตามธรรมชาติ ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนให้ทุกคน หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

Add Friend Follow
KANYAPORN PHUAKVISUTHI