General

กรมทรัพยากรน้ำพัฒนา ‘บึงบัว’ เพิ่มน้ำต้นทุนอุตรดิตถ์

นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 โดยได้ติดตามงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงบัว และโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่าดินขาว หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งนำน้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า บึงบัวเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่เชื่อมต่อกับบึงสกัด อยู่ในลุ่มน้ำสาขาคลองตรอน รับน้ำมาจากน้ำท่ารายปี และกระจายน้ำไปสู่คลองห้วยคันหอก ราษฎรในพื้นที่ใช้เป็นแหล่งน้ำสำคัญในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

ต่อมาแหล่งน้ำมีสภาพตื้นเขินจากตะกอนดิน และวัชพืชปกคลุมเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้น้ำไม่เพียงพอสำหรับใช้ประโยชน์โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง กรมทรัพยากรน้ำจึงได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงบัว ขุดลอกบึง วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถกักเก็บน้ำได้ 700,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมรักษาระบบนิเวศของแหล่งน้ำ ประชาชน 330 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรกว่า 400 ไร่ได้รับประโยชน์

หลังจากที่กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบัวแล้ว แต่ประชาชนไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ ต้องสูบน้ำไปใช้ด้วยตนเอง ไม่มีระบบจัดการที่ดีในการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ไม่มีกลุ่มผู้ใช้น้ำ และแนวทางที่ชัดเจน

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 จึงได้สนับสนุนการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยการติดตั้งหอถังสูง ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20 เมตร แผงเซลล์แสงอาทิตย์พร้อมโครงสร้าง ขนาดแผง 300 วัตต์ จำนวน 16 แผง เครื่องสูบน้ำแบบผิวดิน ชนิด Vertical Multistage จำนวน 2 เครื่อง และท่อจ่ายน้ำ PVC ขนาด 4 นิ้ว ความยาว 1,400 เมตร ทำให้ประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับประโยชน์กว่า 50 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรกว่า 20 ไร่ เพิ่มรายได้จากการทำการเกษตร รวมทั้งมีการสร้างกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการการใช้น้ำ และบำรุงรักษาโครงการต่อไป

Add Friend Follow
KANYAPORN PHUAKVISUTHI