Economics

ประมูลโครงการไฮบริดใหญ่สุดในโลกที่เขื่อนสิรินธร 2,000 ล้านบาท

กฟผ. ประมูลโครงการนำร่องผลิตไฟฟ้า จากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 45 เมกะวัตต์ นำร่องโครงการไฮบริดแห่งแรกใหญ่ที่สุดในโลก มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท

นายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ. ออกประกาศประกวดราคาจัดซื้อ และจ้างก่อสร้างแบบ International Competitive Bidding โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร (Hydro-Floating Solar Hybrid)

โครงการรนี้มีขนาดกำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ เป็นโครงการนำร่องของ กฟผ. และเป็นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีกำหนดขายเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2562 และจะเปิดซองประกวดราคาในวันที่ 20 สิงหาคม 2562

สำหรับโครงการนำร่องโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดบนทุ่นลอยน้ำบนพื้นที่ผิวน้ำเนื้อที่ 450 ไร่ ใช้แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Double glass ถือว่าเหมาะสมกับการวางแผงโซลาร์เซลล์ใกล้ผิวน้ำที่มีความชื้นสูง และมีการเคลื่อนไหวของผิวน้ำตลอดเวลา เพื่อช่วยเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า สามารถบริหารจัดการน้ำ ทั้งเวลากลางวัน และกลางคืนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เสริมความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) ช่วงกลางคืน

ในอนาคตยังสามารถนำระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้ระบบมีความเสถียรมากยิ่งขึ้น และนำระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) มาควบคุมการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า อีกทั้งยังใช้ระบบส่งไฟฟ้าเดิมของ กฟผ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ต้นทุนต่ำ

นอกจากนี้โครงการฯ ได้ติดตั้งทุ่นลอยน้ำชนิด HDPE (High Density Polyethylene) ซึ่งเป็นวัสดุแบบเดียวกับท่อประปา ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และสัตว์น้ำ ไม่กระทบกับพื้นที่การเกษตร และเส้นทางเดินเรือของชุมชน

โครงการดังกล่าว มีแผนจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2563 และ กฟผ. ยังเตรียมดำเนินโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดบริเวณเขื่อนอื่นๆ ของ กฟผ. อีกหลายแห่งอย่างต่อเนื่อง รวมกำลังผลิต ทั้งหมด 2,725 เมกะวัตต์ เป็นไปตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 ( พีดีพี 2018 )

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB