PR News

‘พีทีที โกลบอล เคมิคอล’ คว้ารางวัล ‘TQC Plus: Operation’

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ประสบความสำเร็จ เป็นเพียงองค์กรเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation)

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จมาจาก คือความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานในการปรับปรุง และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ

การได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติในครั้งนี้ จะช่วยขับเคลื่อนให้กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ ก้าวไปสู่ระบบการทำงานที่เข้มแข็งและมีเสถียรภาพเพื่อตอบรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านอุตสาหกรรม และส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกขององค์กรยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

รางวัล Thailand Quality Award ประจำปี 2561 ให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล โดยเกณฑ์ในการให้คะแนนประกอบไปด้วย 7 หมวด ได้แก่ การนำองค์กร, กลยุทธ์องค์กร, ลูกค้า, การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้, บุคลากร, การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ ซึ่งในปี 2561 กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากที่ในปี 2560 เคยได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2559 (Thailand Quality Class 2016: TQC) มาแล้ว

ในปี 2561 มีองค์กรไทยคุณภาพ ดำเนินกิจการทั้งในภาคการผลิตและการบริการ ที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 13 องค์กร โดยแบ่งเป็น

  • รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class : TQC  11 องค์กร
  • รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า 1 องค์กร (TQC Plus: Customer)
  • รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ 1 องค์กร (TQC Plus: Operation)

Add Friend Follow
KANYAPORN PHUAKVISUTHI