Economics

‘สภาผู้ส่งออกฯ’ ขอรัฐบาลใหม่เปิดโอกาส – ฟังเสียงเอกชน

“สภาผู้ส่งออกฯ” ขอรัฐบาลใหม่เปิดโอกาสพร้อมฟังเสียงภาคเอกชนเพื่อร่วมเดินหน้าเศรษฐกิจ รับกังวลนโยบายบางพรรคที่หาเสียงปรับขึ้นค่าแรง

น.ส.กัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า รัฐบาลใหม่ไม่ว่าพรรคไหนจะดูแลกระทรวงใดโดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจ เชื่อว่าขณะนี้ทุกกระทรวงมีเป้าหมายการดำเนินงานอยู่แล้ว แต่สิ่งสำคัญที่สุดพรรคใดร่วมรัฐบาลจะต้องเปิดโอกาสและรับฟังเสียงภาคเอกชนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ภาพรวมเศรษฐกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้ หากรัฐบาลไหนไม่ฟังเสียงภาคเอกชนการแก้ไขปัญหาก็จะไม่ประสบผลสำเร็จและไม่ตรงตามแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนั้น สิ่งที่ภาคเอกชนอยากให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการสานต่อ คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการขนส่งทางราง ทางเรือ ให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพราะยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยพึ่งพาส่งออก โดยกระทรวงพาณิชย์จะต้องเร่งผลักดันส่งออกทุกรูปแบบ อีกทั้งต้องร่วมกันพิจารณาลดขั้นตอนปรับปรุงกฎระเบียบให้สะดวกและรวดเร็ว เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมการส่งออกดีขึ้น อีกทั้งดึงการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย

สำหรับสิ่งที่วิตกกังวลกรณีบางพรรคนำแนวทางหาเสียงมาพิจารณาปรับค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นนั้น อยากให้รัฐบาลพิจารณาตามความเหมาะสม แต่ไม่ควรขึ้นทีเดียวอัตราสูง เพราะจะทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถแบกรับภาระได้ ถือเป็นการเพิ่มต้นทุน รวมถึงเร่งพัฒนาดิจิทัลอีโคโนมีให้เกิดอย่างรวดเร็ว และขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะเรียนไม่ตรงสาขากับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทำให้อุตสาหกรรมหลักขาดแรงงาน จึงอยากให้รัฐบาลใหม่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนสาขาที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team