ดูหนังออนไลน์
Business

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่กระบี่ ติดตามโครงการสร้างฝาย จัดหาแหล่งน้ำต้นทุน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่ติดตามโครงการสร้างฝาย ฟื้นฟูคลองพรุดินนา ในกระบี่ แก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม ช่วยให้ประชาชนมีแหล่งน้ำต้นทน ใช้ได้ทั้งอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร

นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ  กล่าวระหว่างลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองพรุดินนา และลำน้ำสาขา ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และพบปะกลุ่มผู้ใช้น้ำว่า  คลองพรุดินนา และลำน้ำสาขา มีสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ลาดชัน ในช่วงฤดูฝนเกิดน้ำไหลหลากชะล้างหน้าดิน ส่งผลให้ตะกอนดินทับถม ทำให้สภาพลำคลองช่วงปลายน้ำมีสภาพตื้นเขิน

ในช่วงฤดูแล้งไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ได้ดำเนินการก่อสร้างฝายที่มีความยาวสันฝาย 4.00 – 10.00 เมตร ความสูงสันฝาย 1.20 เมตร จำนวน 39 จุด เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย รวมทั้งยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ส่งผลให้มีปริมาณการกักเก็บน้ำได้ถึง 79,800 ลูกบาศก์เมตร ประชาชน 392 ครัวเรือน มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรในพื้นที่รวมกว่า 532 ไร่

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ยังได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มผู้ใช้น้ำ/เครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 5  ที่โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัด กระบี่ ทั้งยังได้พบปะเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำ จากลุ่มน้ำตาปี ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 1 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 1 และภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำได้ส่งเสริมการดำเนินงานเครือข่ายบริหารจัดการน้ำผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ อีกทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประเมินผล ติดตามให้เกิดความเข้มแข็งด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team