ดูหนังออนไลน์
General

5 โรครุมเร้าพระสงฆ์ วอนประชาชนจัดอาหารสุขภาพ

แนะประชาชนถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ให้ถูกหลักโภชนาการ ลดอาหารหวาน มัน เค็ม ย้ำสถิติพระสงฆ์อาพาธจาก 5 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไขมันในเลือดสูงมากสุด

ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา โรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้คร่าชีวิตประชาชนไทยถึง 74 % ของการเสียชีวิตทั้งหมด หรือเกือบ 400,000 คนต่อปี ข้อมูลการเสียชีวิตจากกองยุทธศาสตร์ และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปี 2556 ถึงปี 2560 พบว่าจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ มีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนี้

 • โรคหลอดเลือดสมอง จาก 23,222 ราย เพิ่มเป็น 31,172 ราย
 • โรคหัวใจขาดเลือด จาก 17,394 ราย เพิ่มเป็น 20,746 ราย
 • โรคเบาหวาน จาก 9,703 ราย เพิ่มเป็น 14,322 ราย
 • โรคความดันโลหิตสูง จาก 5,186 ราย เพิ่มเป็น 8,525 ราย

นอกจากประชาชนทั่วไปแล้ว พระสงฆ์ และสามเณร เป็นอีกกลุ่ม ที่น่าเป็นห่วงจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากข้อมูลของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี 2559 พบว่าประเทศไทยมีพระสงฆ์ และสามเณร 358,167 รูป จำนวนนี้ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ เพียง 122,680 รูป หรือ 34 % เท่านั้น

และข้อมูลจาก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีพระสงฆ์ และสามเณรอาพาธ มารับการรักษา ที่โรงพยาบาลสงฆ์มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ

 • โรคไขมันในเลือดสูง 9,609 รูป
 • โรคความดันโลหิตสูง 8,520 รูป
 • โรคเบาหวาน 6,320 รูป
 • โรคไตวายเรื้อรัง 4,320 รูป
 • ข้อเข่าเสื่อม 2,600 รูป
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพดังกล่าว มาจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะการฉันอาหารที่มีข้อจำกัด ไม่สามารถประกอบอาหารเองได้ ต้องฉันอาหารจากการถวาย และรับบิณฑบาตเท่านั้น ทำให้พระสงฆ์และสามเณรไม่มีทางเลือกในการฉันอาหาร ประกอบกับการที่พระสงฆ์ และสามเณรมีการเคลื่อนไหวอิริยาบถอย่างจำกัด จึงทำให้พระสงฆ์ และสามเณรมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

นอกจากนี้ พระสงฆ์ และสามเณร ควรมีความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการ เพื่อพิจารณาฉันอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ได้แก่

 • เน้นอาหารให้ครบ 5 หมู่ ปลา เนื้อสัตว์ไขมันต่ำ ไข่ และถั่วเมล็ดแห้ง
 • ลดอาหารหวาน มัน เค็ม
 • งดเว้นสิ่งเสพติดทุกชนิด
 • ลดน้ำหวาน น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง
 • เพิ่มการเคลื่อนไหวอิริยาบถให้มากขึ้น เช่น การเดินจงกรม การกวาดลานวัด และการบริหารร่างกายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เป็นต้น

ส่วนฆราวาส หรือประชาชน ก็ต้องตระหนักด้วย และให้ความสำคัญกับการจัดอาหาร เพื่อสุขภาพของพระสงฆ์ และสามเณร เอาใจใส่คุณภาพอาหารที่นำมาใส่บาตรถวายพระสงฆ์ และสามเณร ควรเน้นอาหารสุขภาพประเภทต้ม อบ นึ่ง ลดการถวายอาหารหวาน มัน เค็ม ใส่บาตรพระสงฆ์ และสามเณรในปริมาณที่พอดีไม่มากจนเกินไป เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพระสงฆ์และสามเณร นอกจากได้บุญแล้วยังถือเป็นการร่วมกันดูแลสุขภาพพระสงฆ์และสามเณรอีกด้วย ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB