Politics

‘อภิรักษ์’ ชู ‘ร่วมใจ-เปลี่ยนแปลง-เปิดกว้าง’

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์  ในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โดยชู 3 ประเด็นหลัก คือ การร่วมแรงร่วมใจ  การเปลี่ยนแปลง และเปิดกว้างในการทำงาน

นายอภิรักษ์  ระบุว่า หัวหน้าใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์จะต้องรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย แม้จะเป็นความเห็นที่แตกต่าง หรือทำให้รู้สึกไม่สบายใจ และสิ่งที่ต้องยึดมั่นควบคู่ไปกับอุดามการณ์ของพรรค คือ การเปลี่ยนแปลง แต่จะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องกับยุคสมัย โลกยุคใหม่ ที่เปลี่ยนไป  จะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้วิเคราะห์ เชื่อมโยง เก็บข้อมูล ใช้การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย ต้องทำมากขึ้น

สุดท้ายคือการเปิดกว้าง ที่การทำงานของพรรคจะต้องเชื่อมโยงกับเครือข่ายสาขาของพรรค องค์กรในพื้นที่ และคนรุ่นใหม่

เขาย้ำด้วยว่า พรรคประชาธิปัตย์ต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบโจทย์ที่คนยุคใหม่ต้องการ ตอบโจทย์ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team