PR News

‘อธิวัฒน์’ นำทีมลงพื้นที่ติดตามงานบริหารจัดการน้ำสงขลา

กรมทรัพยากรน้ำ เดินตามในหลวงรัชกาลที่10 สืบสาน รักษา ต่อยอด นำหลักการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ มาปรับใช้บรรเทาความเดือดร้อน ให้ประชาชน พื้นที่ตำบลรำแดง จังหวัดสงขลา มีน้ำใช้ในหน้าแล้ง และกักเก็บน้ำในฤดูน้ำมาก

นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชน การดำเนินงานด้านเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำ ณ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองสายยู ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

นายมนัส ฟองสุวรรณ ประธานกลุ่มกรรมการผู้ใช้น้ำ หมู่7 ตำบลรำเเดงกล่าวว่า จากการที่กรมทรัพยากรน้ำเข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูเเหล่งน้ำคลองสายยู ทำให้กลุ่มผู้ใช้น้ำจากเเหล่งน้ำคลองสายยูมีน้ำใช้ในการทำเกษตรมากขึ้นในช่วงฤดูเเล้ง ผลผลิตทางการเกษตรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงรายได้ทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team