General

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 แก่ ‘ทูลกระหม่อมฯ’

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 แก่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศเรื่อง เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นพระโสทรเชษฐภคินี ผู้ที่ทรงเคารพนับถือและสนิทสนมรักใคร่ ด้วยได้ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์มาแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุข ด้วยน้้าพระทัยเปี่ยมด้วยพระกรุณา ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน ประชาชน และประเทศชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 ให้เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติยศสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team