ดูหนังออนไลน์
Politics

ตั้ง ‘สนิท’ นั่งประธานสภาพัฒน์ ดัน ‘ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์’ เป็นกรรมการ

ครม.ตั้ง “สนิท อักษรแก้ว” นั่งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมดัน “ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์” เป็นกรรมการ

พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ (7พ.ค.62) มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 2 ราย

 1. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นอกจากนี้ ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ รวม 2 คน แทนผู้ที่ลาออก ดังนี้

 1. นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ประธานกรรมการ
 2. นายปรีชา ส่งวัฒนา กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ขณะเดียวกัน ครม.เห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ เสนอ แต่งตั้งประธานและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 คน ดังนี้

 1. ศ.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภา
 2. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. นายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 8. ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 9. รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 10. รศ.ศักรินทร์ ภูมิรัตน กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 11. นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 12. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

The Bangkok Insight Editorial Team